Verslag in woord en beeld werkjaar 2002-2003

Parlementaire initiatieven

Resoluties

Voorstel van resolutie betreffende een strategisch plan ter bevordering van minder hinder bij openbare werken

Voorstel van resolutie betreffende de tijdige indiening van ontwerpen van decreet inzake het onderwijs met het oog op een rechtszekere en ordentelijke start van het schooljaar

Moties

Stuk 1640 Met redenen omklede motie over de veiligheid van het personeel bij De Lijn

Stuk 1384 Met redenen omklede motie over de vermindering van de dotatie van de federale overheid aan de Gemeenschappen en Gewesten, de weerslag hiervan op de inkomsten van de Vlaamse Overheid en de roep naar meer fiscale autonomie, en over de gevolgen van de dotatievermindering voor de begrotingsenveloppe.

Voorstel van decreet

Voorstel van decreet houdende bepalingen tot de oprichting van een Universiteit Antwerpen

Stuk 1321Voorstel van bijzonder decreet houdende opheffing van het bijzonder decreet van 26 juni 1991 betreffende de Universiteit Gent en het Universitair Centrum Antwerpen, wat het Universitair Centrum Antwerpen betreft.

Amendementen bij het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2003.

Andere

Schriftelijke vraag aan Minister Vogels betreffende de problematiek van mentaal gehandicapten in een psychiatrische voorziening.

Actuele vraag aan Minister Vogels over de achterstallen van de Nationale Loterij t.o.v. de welzijnssector.  

En verder in het parlement:

Begin november 2002 werd het klimaatbeleidsplan van de Vlaamse Regering besproken. Mijn beschouwingen hierbij: kiezen voor een duurzame klimaatsverandering.

Het Vlaams parlement keurde op 9 juli 2003 het decreet betreffende de publiek-private samenwerking goed. Ik ben zelf een groot voorstander van PPS en heb daarom reeds in december 1999 een voorstel tot resolutie ingediend over het gebruik van PPS. Klik hier voor de tekst van het voorstel en meer informatie over PPS.

Actie voor een zorgzame samenleving

Op 13-11-02 stelde Vrouw & Maatschappij op de markt te Willebroek haar actieplan voor een vlottere  combinatie gezin en arbeid voor.

De speerpunten uit het actieplan

Zoersel

Op 29 augsutus 2002 keurde de gemeenteraad op mijn voorstel een plan goed om een "Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening" uit te werken, als oplossing voor de zonevreemde woningen.

2003: verkiezingsjaar

-Op 10 december 2002 hield Vrouw en Maatschappij een actie in het Flagey-gebouw voor de rits op alle lijsten en werd het jongevrouwennetwerk van CD&V voorgesteld.

10-12-2002: CD&V -vrouwen in het Flagey gebouw

-Bij de federale verkiezingen van 18 mei was ik lijstduwer bij de opvolgers om de ganse lijst te steunen en in het bijzonder de jonge generatie van Nahima Lanjri, Inge Vervotte en Katrien Schryvers een stevige duw in de rug te geven. Bij de Antwerpse lijstvorming werkte ik mee aan een lijst waarop de partijvernieuwing sterk tot uiting kwam. Daarbij was ik graag mee de coach voor de nieuwe en jonge generatie die klaarstaat bij CD&V.

Van links naar rechts: Nahima Lanjri, Wivina Demeester, Inge Vervotte en Katrien Schryvers

Persbericht Wivina Demeester lijstduwer bij de opvolgers

Dank aan al onze kiezers

Yves Leterme: de nieuwe voorzitter van CD&V

Op 28 juni werd Yves Leterme verkozen tot voorzitter. Elementen uit de toespraak naar aanleiding van zijn verkiezing.

Naast de politiek

In Feeling November 2002 Nahima Lanjri over Wivina Demeester: "Als je Wivina van iets kunt overtuigen, zal ze meteen vechten als een leeuwin. Dat doorzettingsvermogen bewonder ik. Wivina ging altijd op werkbezoek om te horen en te voelen wat er leeft. Ze staat open voor andere meningen en visies, maar ook voor andere culturen. Ze reist graag en weet veel over de wereld en de problemen die er elders zijn. Dat is boeiend, daardoor krijg je een andere kijk op de dingen. Ook op dat vlak is ze heel verrijkend. Ik noem haar wel eens mijn politieke moeder. Als ik een tegenslag moet incasseren, vind ik steun bij haar".

Wivina Demeester en Nahima Lanjri

Monnikenheide

-Tentoonstelling in De Bijl

Van 18-01 tot 2-02 liep in De Bijl te Zoersel een tentoonstelling met  werken van bewoners van Monikkenheide

-Nieuwe gebouwen

In 2003 werden de verbouwingswerken op Monnikenheide afgerond en de nieuwe gebouwen (Architect: Jo Peeters) in gebruik genomen

Administratieve gebouwen Monnikenheide Architect: Jo peeters

Op 01-03-2003 schreef Sylvie Bauwens in de Gazet van Antwerpen over het  Huis aan de Voorne en andere projecten van Monnikenheide

Mode

Weekend Knack 11-03-03 Pascale Baelden interviewde Fashionista Wivina Demeester

Kunst in Zoersel

Zaterdag 15 juni 2002  werd in het gemeentepark te Halle de tentoonstelling 'Een raadsel voor Zoersel' geopend, georganiseerd door Kunst in Zoersel

Installatie van Maria Roosen voor Zoersel 2002