02-04-03 Plan van CD&V voor meer vrouwelijke ondernemers

10-12-2002:Vrouw en Maatschappij wil 50% vrouwelijke verkozenen

Vrouw en Maatschappij steunt de Afghaanse vrouwen

De 21ste eeuw : de eeuw van de vrouw

Vrouwen zijn volop bezig met de herdefiniëring van hun plaats in de samenleving.  Het gaat over een nieuwe vervrouwelijking en de verovering van nieuwe plaatsen in diverse domeinen.

In deze rubriek willen we in de volgende periode ingaan op een aantal van die domeinen

Politiek

Tips voor vrouwen in de politiek (ook bruikbaar voor mannen)

Arbeid

Onderwijs 

10 geboden voor vrouwen

_______________________________________________

Politiek.

Dat vrouwen optimaal kunnen deelnemen aan politiek staat als een paal boven water.  Dat het voor hen nog steeds veel moeilijker is dan voor de mannelijke collega’s is even waar.  Neem nu de aanduiding van de schepenen in Antwerpen.  Het zou schitterend geweest zijn dat Nahima Lanjri schepen zou worden.  Maar neen, het kon weer eens niet!  Nochtans staan vrouwen klaar om met hun eigen gekozen levensstijl volop te participeren aan politiek.  Zo zijn vrouwen beter opgeleid, actief op de arbeidsmarkt, geëngageerd in de maatschappij.  Vrouwen moeten op korte termijn op gelijke basis kunnen deelnemen aan de politiek, en dit op alle vlakken.  Op die manier zullen vrouwenbelangen zwaarder doorwegen, maar zal er ook beter rekening gehouden worden met de belangen van alle bevolkingsgroepen in het beleid.

De cvp-lijsten in de recente gemeenteraadsverkiezingen telde 37% vrouwelijke kandidaten.  27% van het aantal CVP-verkozenen is een vrouw, dit is een stijging van 4% t.o.v. 1994.  De vervrouwelijking in de CVP en in de politiek in het algemeen wordt positief onthaald.

Vrouwen hebben vanuit hun leefwereld en hun positie in de maatschappij een eigen kijk en inbreng.  Vrouwen zijn daarom meer gemotiveerd om te werken of om carrière te maken.  Sinds de grotere en intense deelname van vrouwen aan de politiek, wordt er een andere cultuur waargenomen.  Vrouwen die deelnemen aan de politiek nemen een specifieke cultuur mee.  De traditionele mannencultuur van veel en lang vergaderen is voorbij.  De vrouwen die talrijker gaan deelnemen, zijn meer gericht op de inhoud en bekomen snellere resultaten.

Tips voor vrouwen in politiek (...ook bruikbaar voor mannen)

-    Ken de inhoud van je politiek dossier.

-    Wees jezelf en specifiek.

-    Praat over je resultaten.

-    Leg uit hoe je je taak als politica vervult.

-    Zoek peters en meters in je politieke omgeving.

-    Communiceer duidelijk en eenvoudig.

-    Volg een cursus snellezen.

-    Leer optreden in het openbaar.

-    Ken de sterkten en zwakten van je tegenstrever ( best ook die van uzelf ).

-    Reserveer ruimte voor jezelf en voor je familie: ze zijn je trouwste fans.

-    Zorg voor een plaatselijke verankering.

-    Probeer niet alles te cumuleren.

 

____________________________________________________________________________________________________

Arbeid

De maatschappelijke evolutie in de 21ste eeuw zal sterk bepaald worden door de positie van de vrouw.  Vrouwen zijn niet alleen onmisbaar op de arbeidsmarkt, ze kiezen er ook bewust voor.

Op het vlak van de werkgelegenheid doen er zich spectaculaire ontwikkelingen voor.  Meer vrouwen dan ooit starten een beroepscarrière.  In de jongere leeftijdsgroepen zijn bijna geen vrouwen meer te vinden die in het geheel geen beroepservaring hebben.  Een groot aantal vrouwen tussen 18 en 65 jaar is actief op de arbeidsmarkt.

Alle jonge schoolverlaters, mannen en vrouwen kiezen voor een actieve deelname aan de arbeidsmarkt.  Heel uitzonderlijk treden vrouwen met meerdere kinderen bewust uit die arbeidsmarkt.  Mannen en vrouwen kiezen vanuit hun specifieke gezinssituatie meer dan voorheen voor deeltijds werken.  Omdat meer en meer tweeverdienersgezinnen meer ruimte willen maken voor hun gezinnen zal een nieuwe en flexibele arbeidsorganisatie noodzakelijk zijn.  Wellicht is dat het belangrijkste punt van sociaal overleg.

_____________________________________________________________________________________________________

Het onderwijs is cruciaal in een samenleving.  Vandaag behalen meer vrouwen dan mannen een universitair diploma.

Ook in de hogescholen vertegenwoordigen de vrouwen een grotere groep dan de mannen.  Opmerkelijk is het aantal einddiploma’s in de medische wetenschappen.  Op dit ogenblik is de overgrote meerderheid van de artsen nog een man.  Dit zal stelselmatig veranderen, want nu reeds is iets meer dan de helft van de studenten geneeskunde een vrouw.  Dit is niet zonder enig belang.  Er wordt aangetoond dat vrouwen gemiddeld vijf minuten meer tijd besteden aan een consultatie dan hun mannelijke collega’s.  Ze besteden meer tijd aan het geven van advies, en verwijzen minder snel door naar een hospitaal.  Dit betekent dat de vervrouwelijking van de job alleen maar kan leiden tot een betere begeleiding van de patiënten.  Vrouwen verkiezen het beroep meer vanuit idealisme dan om financiële redenen.