Brieven aan de Vlaamse Regering

Brief aan Minister Vogels (10/10/01)

Leuke ploeg moet ook budgettaire ernst hebben (04/09/01)

  PPS: een vergeten dossier

  Lagere registratierechten: dan toch??? (04/04/01)

  Treed toe tot de kring van de CVP, mijnheer Dewael (14/03/01)

   “Geen excuus meer voor het uitstellen van de zorgverzekering” (14/03/01)

  Nog steeds geen zorgverzekering (12/03/01)

  Bevoegdheidswissel binnen de Vlaamse Regering? (21/02/01)

  Ideeën over gemeentelijke belastingen 16/02/02)

  "Belfort-berouw van Stevaert komt na de zonden" (De standaard 16/02/01)

  Woorden ...Woorden... Woorden... (13/02/01)

  De ploeggeest van de Vlaamse Regering (31/01/01)

Naar Lambermont-Ter?(31/01/01)

  Aan een echte belastingverlaging zijn we nog niet toe.(30/01/01)

  "Bravo, minister-president Dewael!"(4/09/00)

  Regeren is meer dan spelen en leuk zijn voor elkaar (28/07/00)

Het nieuwe centenblaadje is gearriveerd (26/07/00)

  Naast paars nog andere kleuren?  (13/07/00)

  Kijk- en luistergeld: ... het vervolg. (21/06/00)

  Proficiat Steve voor het afschaffen van het kijk- en luistergeld……… ? (14/06/00)

  Mijnheer de Minister-President… zoek een echte Minister van Begroting en Financiën! (07/06/00)

  De Vlaamse regering heeft niet alleen geen visie, ze voert ook helemaal niet uit wat op de plank ligt.(29/05/00)

  Regionalisering van bevoegdheden van landbouw en buitenlandse handel (05/04/00)

  Begrotingscontrole 2000 (03/04/00)

  Social-Profit: +22,5 miljard. Klinkt goed, oogt minder! (27/03/00)

  Beleid of oppositie? (31/01/00)

 Inning van belastingen: door de privé of door semi-privé?(19/01/00)

Beshouwingen en voorstellen

____________________________________________________________________________________________________________________   

   

« Leuke ploeg moet ook budgettaire ernst hebben »

  In De Standaard van 4 september geeft minister Van Grembergen zijn mening over de feestregering-Dewael. « De huidige Vlaamse regering vormt echt een leuke ploeg. Maar de budgettaire gestrengheid van de voorgangers hadden we beter behouden. … Deze coalitie begon met een verfrissend imago. Het was feest. De vogeltjesdans van Mieke Vogels en Bert Anciaux na het sluiten van de witte cao, was een extreme uiting daarvan. »

  Na twee jaar gratis- en cadeaubeleid lijkt het budgettaire feest voorbij. De economische groei is flink minder, gedane beloftes moeten betaald worden. Het is geen toeval dat minister-president Dewael van zijn bevoegdheid « begroting » afwilde, en Dirk Van Mechelen nu de kastanjes uit het vuur mag halen.

  De komende begrotingsbesprekingen zullen duidelijk maken of de budgettaire gestrengheid van vroeger terugkomt. Vlaanderen hoeft geen ministers die de vogeltjesdans uitvoeren. Vlaanderen heeft veel meer nood aan een budgettair beleid met visie op lange termijn, dat rekening houdt met goede en minder goede economische momenten.

 

___________________________________________________________________________________________________________________

 

Lagere registratierechten: dan toch??? (04/04/01)

  In De Standaard van 4 april las ik een kort stukje, met titel « Stevaert ziet lagere registratierechten wel zitten ». Als reactie op de voorstellen van de senaatswerkgroep rond mobiliteit, die een verlaging van de registratierechten voorstelt, zei Steve Stevaert : « Voor de aankoop van een tweede woning of een buitenverblijf hoeven lagere registratierechten niet. In alle andere gevallen kan de belastingverlaging ervoor zorgen dat de woonmobiliteit groter wordt. »

  Proficiat, Steve. Bij de besprekingen van de begroting 2000, heb ik juist hetzelfde gesteld en een amendement in deze zin ingediend voor de eerste woning en in functie van een betere mobiliteit. Alleen spijtig dat dat toen is weggestemd door de meerderheid, met… Steve Stevaert!

 

Of blijft het nog bij één van de vele wensdromen van Steve Stevaert.  

 _________________________________________________________________________________

 

Treed toe tot de kring van de CVP, mijnheer de Dewael

  Volgende week start de  Vlaamse Conferentie, waarin de politieke en sociale partners samen een langetermijnbeleid willen uitwerken voor Vlaanderen. Een lovenswaardig initiatief. Ook de vorige Vlaamse Regering ondernam in het kader van Vlaanderen 2000 stappen om tot zo’n visie op lange termijn te komen.

De Kleurennota van Vlaamse Regering en een nota van de SERV dienen als vertrekpunt voor de conferentie. Met het manifest  ‘Vooruitzicht’ geeft minister-president Dewael   zijn persoonlijke  visie op wat de belangrijkste aandachtspunten horen te zijn in een beleid dat wordt ondersteund door een langetermijnvisie. Een wat merkwaardige benadering voor een minister-president. Maar waarom ook niet?

Na het lezen van de standpunten van de minister-president wil ik hem feliciteren. Het is immers duidelijk dat hij eindelijk begint te luisteren naar wat de CVP-fractie in het Vlaams parlement reeds lang wil duidelijk maken. Niet alleen heeft hij blijkbaar goed geluisterd naar wat de CVP te vertellen heeft, maar we kunnen vaststellen dat  hij de teksten van de CVP over een  aantal beleidskwesties en de teksten waarin de visie van de CVP op de samenleving wordt besproken overneemt.

Zo stelt  minister-president dat hij voor een liberalisme staat dat vertrekt van “wederzijds respect” en van “verantwoordelijke vrijheid”, dit in “verbondenheid en solidariteit met de gemeenschap”.  Net de waarden die voor de CVP altijd al de basiswaarden zijn  geweest waarop de samenleving moet gebouwd worden, en die  de leiddraad  moeten vormen bij het uitstippelen van het beleid. Het standpunt dat door de CVP werd ingenomen ten aanzien van drugnota was ten volle ingegeven door deze waarden. Ook de minister-president wordt er nu door geïnspireerd om zijn houding tegenover het drugbeleid van de federale regering te bepalen. In zijn manifest verzet hij zich immers met kracht tegen het gedoogbeleid dat door de federale regering t.a.v. cannabis wordt gevoerd.

Bovendien formuleert  hij kritiek op het weinig efficiënte taalgebruik in de veilig vrijen campagne van minister Vogels.

In zijn nota besteedt Dewael  ook heel wat aandacht aan het thema onderwijs. Hij stelt dat “onderwijs de belangrijkste prioriteit moet zijn voor Vlaanderen, en dat de het  huidige conflict over de onderwijs-cao de ware onderwijskeuzen verbergt”. Toch een verwonderlijke uitspraak voor de minister-president van een regering die nauwelijks extra middelen voor het onderwijs had voorzien, maar wel net wat de CVP al geruime tijd vertelt. Dus: proficiat voor minister-president Dewael. Hij heeft  het  begrepen!

____________________________________________________________________________

“Geen excuus meer voor het uitstellen van de zorgverzekering”.

 

Gisteren, 13 maart 2001, verwierp het arbitragehof het beroep van Franse Gemeenschapsregering tegen het Vlaams Zorgfonds. Het arbitragehof argumenteerde dat de gemeenschappen bevoegd zijn voor de bijstand aan personen. Dat betekent dat een zorgverzekering die voorziet in een vergoeding van de niet-medische kosten van personen met een verminderd vermogen tot zelfzorg, past binnen die bevoegdheid.

Vlaams Minister van Welzijn Vogels verklaarde “blij” te zijn met deze uitspraak , en zei dat ze nu met spoed gaat voort werken aan de uitwerking van het decreet. Laat ons hopen dat de zorgverzekering nu eindelijk ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt.

Sinds het decreet van 30 maart 1999 op de zorgverzekering werd goedgekeurd door het vorige  Vlaams Parlement, is er met de daadwerkelijke uitvoering van de zorgverzekering door de huidige regering al om allerlei redenen getalmd, hoewel de regeringsverklaring van 13 juli 1999 de invulling van het decreet op de zorgverzekering als de grootste prioriteit voor het sociaal beleid stelde.

Eerst werd de uitvoering uitgesteld tot januari 2001, later tot 1juli 2001. Via een ‘minidecreet’ moesten eerst de lacunes in het bestaande decreet worden ingevuld. Pas eind januari gaf de Vlaamse Regering de fracties van de meerderheid de toelating (!) om een voorstel van mini-decreet in te dienen over de zorgverzekering, om zodoende de Raad van State te ontwijken. Geen goed idee, want hierdoor kunnen hiaten ontstaan in de wetgeving.

Het belangrijkste argument dat Minister Vogels gebruikt om de uitvoering van de zorgverzekering steeds uit te stellen was dat het arbitragehof nog geen uitspraak had gedaan over de zorgverzekering. Welnu, de uitspraak is er. We verwachten nu eindelijk actie.  

________________________________________________________________________________

NOG STEEDS GEEN ZORGVERZEKERING

  Verstandig regeren is vooruitzien. Dit geldt voor de ouders in een gezin, voor de managers in een bedrijf, en ook voor de politici in de overheid. Een voorbeeld hiervan is alles wat te maken heeft met de « vergrijzing » van onze bevolking : steeds meer mensen worden ouder, en steeds minder mensen worden geboren. Dit is geen probleem, maar wel een uitdaging die aangepakt moet worden. Daarom heb ikzelf, als minister, steeds gepleit voor en actief meegewerkt aan het opzetten van een « Zorgverzekering ». Dit houdt in dat vandaag reeds geld wordt opzij gezet om later de  kosten te betalen van niet-medische zorg, die vooral bij ouderen steeds groter zal worden aangezien zij steeds langer zullen leven.

 Vandaag is Agalev-minister Mieke Vogels bevoegd voor « het dossier-Zorgverzekering ». Ik vind het heel spijtig dat het nog steeds niet verder gekomen is dan een « dossier ». Het s ysteem staat nog steeds niet op poten, alhoewel de vorige regering, heel veel voorbereidend we rk heeft geleverd. Reden : het « dossier » wordt « slecht bemeesterd ! » Onze liberale, socialistische, en groene ministers maken momenteel zelfs ruzie over de basis van de Zorgverzekering : de PS ziet liever een federaal systeem en geen Vlaams. Bovendien wil men, om het kleine liberale ziekenfonds een gunst te bewijzen, samenwerking toelaten tussen een ziekenfonds en een privé-verzekeringsmaatschappij. En dat zint de anderen dan weer niet… Allemaal wat gekissebis in de marge, zonder dat men operationeel bezig is met de uitbouw van het systeem.

  En dan lees ik in De Morgen van 9 maart 2001 een interview met Agalev-baas Jos Geysels, waarin hij afgeeft op de vorige regering… Sorry Jos, maar uw verhaal klinkt met de dag meer en meer ongeloofwaardig. 

 ___________________________________________________________________________________

  Bevoegdheidswissel binnen de Vlaamse regering?

 Vlaams minister van Welzijn, Mieke Vogels, heeft een akkoord gesloten met de federale minister van Mobiliteit, Isabelle Durant, over de mobiliteitsproblematiek in Antwerpen zonder overleg in de Vlaamse Regering en zonder overleg met Antwerpen. Over de 60/40 verhouding geen woord... en over de Liefkenshoekverbinding als noodzaak van de havenontsluiting al evenmin. Nadat Steve Stevaert, Vlaams minister van Mobiliteit, zich met het onderwijs is gaan bezighouden, gaat Mieke Vogels zich met mobiliteit bemoeien… De “politique politicienne” binnen de Vlaamse regering is ongezien. Bestaat de Vlaamse regering eigenlijk nog wel? Het doet denken aan een voetbalploeg waar de keeper spits gaat spelen, de spits gaat rechtsachter spelen en de voorstopper staat links vooraan… Onnodig te zeggen dat zo’n ploeg met zware cijfers verliest!

 

De commentaar van Mieke Vogels op de zure oprispingen van minister-president Dewael is even zielig als laconiek: “In onze cel ‘algemeen beleid’ worden alle Vlaamse dossiers opgevolgd, en het is toch normaal dat groene ministers met elkaar overleggen.” Het dun laagje vernis van Nieuwe Politieke Cultuur is er uiteindelijk helemaal af. De arrogante machtspolitiek komt na bijna twintig maanden tevoorschijn. De cel ‘algemeen beleid’ is in feite niets anders dan de waakhond van groene belangen: “wie wordt benoemd voor welke post”, “op welk dossier kan Agalev in de pers scoren”, … Dat zijn de “Vlaamse dossiers” die worden opgevolgd.

 

Ondertussen biedt Stevaert de middelen van het Zorgfonds aan  de NMBS, om zogenaamd de tweede spoorontsluiting mogelijk te maken. Begrijpe wie begrijpen kan. Wie is er nu voor wat bevoegd? Zou Vogels niet beter proberen het Zorgfonds operationeel te maken voor alle zorgbehoevenden die erop zitten te wachten?

Het Zorgfonds moet efficiënt en optimaal worden beheerd met het oog op een kapitalisatie van de middelen die er jaarlijks (4 miljard BF/jaar) worden ingebracht om in 2010 over voldoende middelen te beschikken om de zorg voor de ouder wordende bevolking op te vangen. Lenen aan de NMBS kan maar tegen de vigerende marktvoorwaarden. Waarom zou Vlaanderen lenen aan de NMBS. En waarom zou de NMBS hiervoor bij Vlaanderen terecht willen?

 

Enkele belangrijke spoorweginvesteringen in Vlaanderen staan nu wel terug op de prioriteitenlijst. Dat is een goede zaak. Nadat deze investeringen vroeger reeds gepland waren, had de onkundige Durant deze eraf gehaald. Een voorbeeld is de aanleg van Lijn 11, de goederenlijn tussen de Antwerpse haven en Bergen-op-Zoom in Nederland. Hiermee kan lijn 12, van Antwerpen naar Roosendaal via drukke dorpskernen als Kapellen, Kalmthout en Essen ontlast worden. De aanleg van deze lijn was reeds door de vorige regering onderhandeld met de Nederlandse regering. Het was dan ook ongelooflijk toen Durant op vraag van CVP’er Ludwig Caluwé laconiek opmerkte dat België er geen geld voor had. Iedereen dacht dat het een vergetelheid was, maar het was serieus! Een ongelooflijke blunder! Uiteraard was ook Kapellenaar en VLD-minister Dirk Van Mechelen stomverbaasd… En dan gaat Agalev-minister Vogels eens tonen dat zij het dossier terug op de goede weg heeft geholpen. De zure oprispingen van VLD-minister-president Dewael zijn dan ook te begrijpen…            

  

_________________________________________________________________________________

“ Belfort-berouw van Stevaert komt na de zonden” (De Standaard 16/02/01)

  Zo beschreef Guy Tegenbos in de Standaard treffend het voorstel van Minister Stevaert, die  een voorstel deed tot het oprichten van een Belfort observatorium in de Hoge Raad van Financiën. Dit observatorium zou dan de financiële gevolgen van beslissing van de federale en deelstaatregeringen voor de gemeenten kunnen nagaan.

  In het Vlaamse Regeerakkoord beloofde de Vlaamse Regering geen beslissingen te nemen die  financiële gevolgen voor de gemeenten hebben, zonder eerst de gevolgen van een beslissing voor de gemeenten te laten berekenen.

  De gemeenten vragen reeds anderhalf jaar dat de Regering dat ook effectief zou doen. Er werden door de federale en de Vlaamse Regering al een aantal beslissingen genomen en voorstellen gedaan die grote financiële gevolgen hebben voor de gemeenten. De gemeenten zullen een deel van de kosten van de politiehervorming moeten dragen, de liberalisering van de energiemarkt zal de inkomsten van de gemeenten doen dalen, de OCMW’s staan in voor een groot deel van de opvang van kandidaat-vluchtelingen, en het onwerpdecreet intergemeentelijke samenwerking stelt op termijn de afschaffing  voor van de gemengde intercommunales, wat betekent dat de gemeenten de private partners zullen moeten uitkopen.

  Nu komt minister Stevaert met het voorstel tot oprichting van het observatorium. Om met veel ronkende woorden te zeggen dat de regering iets aan de situatie gaat doen. Dat op een moment dat de beslissingen die gevolgen hebben voor de gemeenten reeds genomen zijn, en wetende dat ze zelf reeds lang een belofte had gedaan, die ze niet is nagekomen. En waarom moet het observatorium onder de Hoge Raad voor Financiën vallen? In Vlaanderen hebben we al een Hoge Raad voor Binnenlands Bestuur. Waarom geen werkgroep binnen deze Hoge Raad belasten met deze opdracht?

  Het huishoudelijk reglement van de regering stelt bovendien dat elke beslissing die een mogelijke effect heeft op de gemeenten een gemeentelijk effectenparagraaf vereist. Het zou al een goed begin zijn indien de regering haar eigen beloftes en reglementen nakomt. Geen woorden, maar daden! “Doen, doen, doen”! Maar daarmee haal je natuurlijk niet de krantenkoppen…

 

 _________________________________________________________________

IDEEËN OVER GEMEENTELIJKE BELASTINGEN

  Minister-president Dewael lanceerde het idee om de Vlaamse leegstandsbelasting af te schaffen, en deze volledig over te laten aan de gemeenten. Brussel is te ver verwijderd van de leegstaande woningen en winkels om op een doelmatige manier deze belasting te kunnen heffen. De gemeenten zijn hiervoor beter geschikt. De gemeentelijke diensten of wijkagenten staan immers “midden de mensen”.

  De minister-president heeft hier een punt. Je moet de dingen laten doen door diegene die ervoor het best geschikt is. Dit is het subsidiariteitsbeginsel. In het kader van het “kerntakendebat” (welke overheid doet wat) is het logisch dat de gemeenten zich bezig houden met alles wat “grondgebonden” is, omdat dit het best te controleren valt.

  Ik stel voor om verder te gaan. We zouden de gemeentelijke opcentiemen op onroerende voorheffing kunnen afschaffen, en de gemeenten zelf een belasting op kadastraal inkomen laten heffen. Nu al gaat het gros van deze belasting naar de gemeenten. Op deze manier maken we de belastingen meer transparant, en weten de mensen beter wat ze voor wie betalen. Alles wat met inkomsten te maken heeft (personenbelasting), gaat naar de hogere overheid (wie weet, met een volgende staatshervorming naar Vlaanderen), en alles wat met grond te maken heeft, gaat naar uw gemeente. De gemeente krijgt dus een grotere fiscale armslag, wat hen in staat stelt om een beleid uit te bouwen, dichter bij de mensen.     

 ___________________________________________________________________________________

                                        Woorden… woorden… woorden…

  … Maar geen daden. Dit is het motto van de huidige Vlaams regering. Bij de opmaak en de stemming van de begroting 2001 ontneemt de Vlaamse regering 1 miljard aan de provincies. Gevolg : de Vlaamse provincies moeten hun belastingen verhogen. Minister-president Dewael verklaarde onlangs dat het miljard zou worden teruggegeven, als de provincies hun belastingen opnieuw zouden verlagen. Maar dat doen ze echter niet. De Vlaamse regering behoudt dus het miljard, om aan de gemeenten te geven.

 De gemeenten hebben dit geld meer dan nodig. De gemeenten krijgen enerzijds zeer verscheiden bijkomende opdrachten, en anderzijds verminderen hun inkomsten door de lagere dividenden uit de elektriciteitsintercommunales. Hierover zullen ze het in de Vlaamse regering uiteraard eens zijn, er zitten immers vier burgemeesters in.  

______________________________________________________________________________________

                                De ploeggeest van de Vlaamse regering…

  Steve Stevaert, Vlaams minister van Openbare Werken, Mobiliteit en Energie, gaat zich buigen over het onderwijsdossier. Goede bronnen(…) hebben mij ingelicht over de discussie die daarover in de Vlaamse regering plaatsvond. Ik citeer:

« Kut », zei Marleen Vanderpoorten, toen zij hoorde dat Steve Stevaert haar schoonvader ging worden. « Ach », repliceerde Steve Stevaert, « ik wil geen ‘lul’ zijn, en daarom ga ik met de onderwijsvakbonden praten ». Marleen Vanderpoorten : « waarom heb je dan vroeger je mond niet opengedaan ? »

  Een goede regering is een regering met een ploeggeest. Het laatste wat je van de huidige Vlaamse regering kan zeggen, is dat het een ploeggeest uitstraalt. We hebben het al eens eerder gezien, bvb. toen minister Van Mechelen een bouwvergunning gaf voor de werken in  Doel, terwijl minister Vogels ging verkondigen dat Doel moest blijven. Nu gaat minister Stevaert, zeer tegen de zin van minister Vanderpoorten, als voogd optreden bij de behandeling van het onderwijsdossier.    

  Hieruit blijkt dat de Vlaamse regering niet meer is dan een groep van partijvertegenwoordigers, die elkaar meer als concurrent zien dan als ploeggenoten die samen aan eenzelfde doel werken. Wordt er eigenlijk in de Vlaamse regering nog wel met elkaar gepraat? Over onderwijs heeft SP-minister blijkbaar nooit zijn mond opengedaan. Is er in de Vlaamse regering eigenlijk wel gepraat geweest over het Lambermont(-bis)-akkoord? En heeft de Vlaamse regering eigenlijk wel gepraat over de nieuwe campagne van minister Vogels over « veilig genieten »? Heeft zij al gepraat over de lasterlijke uitspraken van VLD-adviseur Slangen over onze Vlaamse leerkrachten? Heeft zij al gepraat over de belastingverhogingen van de provincies en de gemeenten?

________________________________________________________________________________

                                                  Naar Lambermont-Ter ?

  Het Volksunie-drama wordt vervolgd! Na uren vergaderen, besliste de « Partijraad » het Lambermont-bis niet goed te keuren. Ex-voorzitter Bourgeouis heeft daarmee het gelijk aan zijn kant gekregen.

Het Vlaams Parlement is op 31 januari, enkele uren na het VU-drama, samengekomen om over de toestand te discussiëren. Want het minste wat kan gezegd worden, is dat de situatie hoogst onduidelijk is.

v     De Vlaamse VU(-ID21) ministers Anciaux en Sauwens hebben het akkoord in de Vlaamse regering goedgekeurd ; Minister Anciaux heeft het akkoord zelf mee onderhandeld ;

v     Vlaams minister-president Dewael zei enkele dagen geleden dat hij er niet aan denkt om het akkoord te heronderhandelen ;

v     VLD-voorzitter De Gucht stelt dat "de Omzendbrief-Peeters/Martens over de faciliteiten in de Randgemeenten pesterijen zijn", terwijl minister Sauwens verklaarde dat hij er niet aan denkt om de omzendbrief in te trekken ;

v     De VU-Partijraad wijst het Lambermont-bis af..

 

Na het debat in het Vlaams Parlement zijn we echter niet veel wijzer geworden. De VU-fractie stelt dat ze achter de ministers Anciaux en Sauwens blijft staan. Maar wie is de VU vandaag? Hoe zit het met de goedkeuring in de Vlaamse regering ? Komt het dossier vrijdag opnieuw op de agenda ? Wedden dat er in elk geval geen persbericht over zal verschijnen ? Minister-president Dewael stelt dat er in het Lambermont-bis nog een aantal zaken staan die « verduidelijkt » moeten worden. Maar werd Lambermont-bis al niet voorgesteld als de verduidelijking van het Lambermont-akkoord ?

 

In het verleden zijn de verschillende stappen in de staatshervorming altijd gezet op basis van een zo breed mogelijke politieke consensus bij alle democratische Vlaamse partijen. Waarom kon het deze keer niet ? Tijdens de vorige legislatuur heeft het Vlaams Parlement op een erg diepgaande en serene manier gedebatteerd over de Vlaamse visie over de verdere staatshervorming. Daaruit is een mooi werkstuk gekomen, een goede basis. Waarom werd daarmee geen rekening gehouden ?    

 

 Laten we een Lambermont-Ter maken, met alle democratische Vlaamse partijen, waaraan dus ook de CVP  kan participeren. Waarom toch altijd revanche willen nemen, waarom toch steeds die « bijna-haatgevoelens » tegenover de CVP laten spelen ? De CVP heeft een visie over de staatshervorming, en heeft ervaring in het onderhandelen. En vooral dit laatste lijken de huidige meerderheidspartijen (en vooral dan minister Anciaux) te missen. Een Lambermont-Ter moet verder  gaan dan Lambermont-bis.We moeten komen tot een volwaardig Vlaams gezins- en gezondheidsbeleid, en zeker tot een echte fiscale autonomie. Op die manier kan de Vlaamse overheid een beleid voeren dat aangepast is aan Vlaanderen. Op die manier kan de Vlaamse overheid een goed beleid voeren.                                  

______________________________________________________________________________________

                   Aan een echte belastingverlaging zijn we nog niet toe …

Het stond in de sterren geschreven dat alle provinciebesturen hun belastingen zouden verhogen. Een Vlaamse regering die zonder boe of ba, zonder enig overleg, de middelen van de provincies met één miljard verlaagt, weet dat ze daarmee de basis legt voor een provinciale belastingverhoging. En uiteraard zal de som van de belastingverhoging hoger zijn dan één miljard. Dan mag VLD-voorzitter De Gucht zich met alle kracht verzetten tegen zo’n belastingverhoging, dat heeft geen enkele zin. Hij had zich beter verzet tegen de verlaging van de dotatie aan de provincies! Maar toen de besprekingen hierover in het  Vlaams Parlement gevoerd werden, hebben we hem niet gehoord…  

De gemeenten zullen volgen. De politiehervorming zal voor de meeste gemeenten veel geld kosten. De belastinghervorming van de federale overheid betekent voor de gemeenten minder inkomsten. De CAO’s met een aantal sectoren (bv. zorgsector) zorgt voor bijkomende druk op de gemeentelijke werkgever. Loonsverhogingen zullen niet kunnen uitblijven. Het uitblijven van een hervorming in de overheidspensioenen, zorgt dat de pensioenlast van de gemeenten zwaarder zal worden. De vrijmaking van de electriciteitsmarkt is goed, maar voor de gemeenten betekent dit minder inkomsten. En zo kunnen we nog doorgaan. 

Het « cadeautje » van 2500 fr. van de Vlaamse regering, dat we tegen 2002 zullen krijgen, zal intussen lang opgebruikt zijn door de provincies en de gemeenten. Zolang we « gratis » willen uitdelen, zullen de belastingen niet verlaagd worden…

Tot spijt van wie het benijdt.       

________________________________________________________________________________

 

« Bravo, minister-President Dewael !»

 

Afschaffen van Kijk- en Luistergeld en meer fiscale autonomie

Eindelijk, na meer dan 400 dagen regeren, heeft Vlaams minister-president Patrick Dewael eens een duidelijke uitspraak gedaan over meer fiscale autonomie. Hij verbindt het lot van de Vlaamse regering aan een akkoord met de andere deelstaten, tegen einde 2001 (of na meer dan 900 dagen regeren …).

Meer fiscale autonomie is broodnodig : een overheid die voor vele zaken verantwoordelijk is, moet ook zelf kunnen instaan voor de inkomsten. Een parlement dat zelf nauwelijks zeggenschap heeft over eigen belastingen, dient tot niets. Trouwens, kijken we maar naar andere federale staten als Canada of Zwitserland, daar hebben de deelstaten veel meer fiscale autonomie dan bij ons.

Ook op andere domeinen moeten de deelstaten echter meer verantwoordelijkheden krijgen : bvb. in de gezondheidszorg. Het is immers duidelijk dat de gezondheidssector meer en meer verschilt met die in het zuiden. In Vlaanderen wordt meer belang gehecht aan de gezondheidspreventie (voorkomen van ziekten), terwijl in Wallonië nog altijd het zwaartepunt ligt op de « curatie » (genezen).

Op de Costa (Conferentie voor de Staatshervorming) moet Dewael blijkbaar niet meer rekenen. In De Standaard van 31 augustus 2000 zegt Philippe Moureaux, PS-senator en co-voorzitter van de Costa, het volgende:

« Je kan de Costa geen succes noemen.

Het is duidelijk dat ze een beetje zot zijn. De ministers zijn het geld al vijf keer aan het uitgeven. Daarom moet de financiering van de gemeenschappen snel op tafel komen ; vooraleer de federale ministers al de marges hebben opgebruikt voor hun bevoegdheden. »

Patrick Dewael nam een stelling in over fiscale autonomie, omdat meer en meer stemmen opgaan om het Kijk- en Luistergeld af te schaffen. Dit kan maar, indien ook de Franstaligen daarmee akkoord gaan, en het dus deel uitmaakt van een heel pakket « staatshervorming op financieel gebied ». Immers, het is duidelijk dat de Franse Gemeenschap de inkomsten uit het Kijk- en Luistergeld niet kunnen missen. Herinner u, het Kijk- en Luistergeld diende om de Frantalige onderwijzers te betalen…

Ten gronde sta ik voluit achter de idee om het Kijk- en Luistergeld af te schaffen. De grondslag van de belasting, « het houden van een TV- of radiotoestel », is anno 2000 volledig uit de tijd. Het zou hetzelfde zijn moest men belasting betalen op het bezitten van een wasmachine… Wel is het zo dat het Kijk- en Luistergeld voor de Vlaamse overheid maar liefst 18 miljard BEF opbrengt. En met 18 miljard per jaar kan veel gedaan worden! (investeringen in mobiliteit, meer fietspaden, investeringen in permanente vorming, enz.). En hoe goed de Vlaamse regering ook haar best doet om het tegendeel te laten uitschijnen, de overheid heeft nog steeds geen geld op overschot. Integendeel, het totale beschikbare bedrag, dat met veel moeite door de vorige regering was bijeengebracht, is al bijna volledig opgesoupeerd!

 

______________________________________________________________________________   

Regeren is meer dan spelen en leuk zijn voor elkaar

Regeren begint bij begroten….

Ik herinner mij de maanden juni en juli van de voorbije jaren nog levendig. Als begrotingsminister, een beetje ‘één tegen allen ‘ om een goede en evenwichtige begroting op te stellen, om daarna voor een deugddoende vakantie te vertrekken.

We begonnen reeds in de lente aan de voorbereiding van een begroting met strikte regels, met een grondige voorbereiding in alle administraties, in samenwerking met de administratie van financiën en begroting, met begeleidng van de inspecteurs van financiën en inderdaad met hard werken gedurende weken en weken. Een begroting vormt immers de basis van een gans jaar beleid voeren vanuit een Vlaamse Regering in samenwerking met en gecontroleerd door het Vlaams Parlement.

Vandaag niets meer daarvan lees ik in de pers en hoor ik vertellen van een aantal insiders die het kunnen weten. Hoor ik sommigen zelfs met heimwee verlangen naar de vroegere ernst, met veel en goede cijfers, met moeilijke maar rechtvaardige besprekingen, maar ook met goede en rechtvaardige beslissingen ?

Vandaag gaat de minister van begroting ‘met een « getypt’ » blaadje papier en wat cijfers daarop naar de Vlaamse Regering’, en op die de basis moet de meerjarenbegroting voor de volgende 4 jaar opgesteld worden, zonder technische voorbereiding uit de administratie. Nee dat kan echt niet, Dames en Heren Ministers van de Vlaamse Regering. Politiek zal je er ook niet meer uitgeraken de volgende jaren. Het is jullie eenmaal gelukt omdat je met een bijzonder goede basis, met een begroting met een overschot vertrokken bent en omdat er veel centen waren om uit te delen. Vandaag, met nog betere groeicijfers dan te voren, lukt het jullie zelfs niet meer. Een begroting wordt opgemaakt vanuit een visie, vanuit veel technische voorbereiding, met veel kennis en ernst (en dan kan er gerust goed gelachen worden in de regering), en vooral met wijsheid. Spelletjes maken populair, maar dient de mensen niet !

Wat lees ik nog meer, dat elke minister 25 % van zijn budget moet heroriënteren. Wees nu eens enrstig, met een begroting die rechtstreeks voor 60 %, en orechtstreeks voor meer dan 70 % uit lonen bestaat. Samen met de inspecteurs van financiën zijn we er in het verleden in geslaagd enkele procenten te heroriënteren. Of wil deze regering de revolutie preken. ?

Vanaf 8 september met gemeenteraadsverkiezingen op 8 oktober in het vooruitzicht, een evenwichtige begroting opstellen met een vraag aan centen vanuit de verschillende ministers die 200 miljard bedraagt….. nee zelfs in de vette jaren kom jer niet uit.

 

______________________________________________________________________________   

Het nieuwe centenblaadje is gearriveerd

Sinds kort kan de geïnteresseerde burger bij de Vlaamse overheid "Een klare kijk op de cijfers" bestellen, een brochure waarin men kan lezen wat een begroting eigenlijk is, hoe de staatsstructuur in elkaar zit, en vooral: waar gaan mijn centen naar toe?

Uiteraard vind ik de uitgave van deze brochure een heel goed idee. Hoe zou het ook anders kunnen? In feite is "Een klare kijk op de cijfers" gewoon de jaarlijkse opvolger -met dezelfde inhoud en stijl- van het Centenblaadje, de brochure die ik als voormalig Vlaams minister van Financiën en Begroting sinds 1992 heb uitgegeven.

Maar wat lees ik nu in het voorwoord van "Een klare kijk op de cijfers"? "Deze informatiebrochure past in het kader van de nieuwe informatiecampagne die onlangs werd verwoord in de beleidsnota financiën en begroting." Nieuwe informatiecampagne? Wat is er nieuw aan deze brochure, buiten de naam? En waarom moest het boekje nu eigenlijk een andere naam krijgen? Het centenblaadje was bij meer dan 20.000 burgers en vooral bij schoolgaande jeugd ingeburgerd.

Intussen is het wachten op het broertje, het Centenschijfje. Deze CD-ROM, sinds 1997 uitgegeven, is een interactief spelletje waarbij men zelf minister van Begroting kan spelen, en de effecten van de genomen beslissingen kan nagaan. Het Centenschijfje sloeg heel goed aan, vooral bij jongeren die er ook in de klas mee werkten. Ik vraag me wel af of ook het Centenschijfje anders zal gaan heten. Het "Klare kijk op de cijfers-Schijfje"??

Hoe dan: bestellen, het is altijd boeiend te weten waar je centen aan besteed zijn.

U kan "Klare kijk op de cijfers" bestellen bij:

De Vlaamse Infolijn

tel. 0800/3 02 01

(elke werkdag tussen 9 en 19 uur)

 

 

______________________________________________________________________________   

Naast paars nog andere kleuren?

De Vlaamse regering heeft het debat gelanceerd over een nieuw toekomstproject voor Vlaanderen: de "Kleurennota". Het vorige toekomstproject, "Vlaanderen-Europa 2002", dat in 1993 werd opgesteld, werd overboord gegooid.

De welvaart van morgen wordt vandaag gemaakt. Zoals in elk huisgezin moeten we ook als samenleving vandaag reeds de dag van morgen voorbereiden: welk onderwijssysteem, wat zijn onze sterkten en zwakten, enz. Al deze vragen kunnen best grondig bediscussieerd worden. "Vlaanderen-Europa 2002" was inderdaad al een aantal jaren oud, en daarom mocht het gerust even herzien worden. De huidige paarse regering heeft het echter overboord gegooid, om zelf met iets te kunnen uitpakken, maar vooral omdat "Vlaanderen-Europa 2002" een hoog "CVP-gehalte" heeft. En dat kunnen de huidige meerderheidspartijen missen als de pest ...

Dit geval staat zeker niet alleen. Spijtig, dat de NPC’ers van gisteren, het zo doorzichtig aan de dag leggen. Het wordt zelfs een beetje belachelijk:

-Is het niet zo dat vele goede en gedreven ambtenaren die in de vorige legislatuur in een goede verstandhouding met de CVP hebben samengewerkt, niet meer gehoord worden?

-Is het niet zo dat intussen nieuwe mensen benoemd worden, op basis van één criterium: partijaanhankelijkheid?

-Is het niet zo dat de reorganisatie van de Vlaamse administratie heus niet enkel een nobel doel heeft, maar ook tracht om zodoende haar "eigen" mensen aan de top te brengen?

-Is het niet zo dat allerlei beslissingen van de Vlaamse regering gewoon cadeautjes zijn aan bevriende organisaties en instellingen?

-Is het niet zo dat Dewael het katholiek onderwijs aanvalt omdat het succes heeft?

Maar goed: het debat over de Kleurennota kan best interessant worden en is op zich zeker en vast waardevol. Op voorwaarde dan wel dat alle stemmen gehoord worden, ook die van de CVP en andere christelijke organisaties. Naast paars mogen toch ook wel andere kleuren aan bod komen…?…

Wat op het eerste zicht in de Kleurennota te weinig aan bod komt, is het "warm-menselijke" aspect. Zeker en vast moeten we allemaal een internet-aansluiting krijgen en moeten we open staan voor innovatieve ideeën. Maar bovenal moeten we trachten een samenleving te bouwen waar de mensen ook morgen nog aansluiten bij verenigingen, waar ook morgen nog plaats is voor geborgenheid en hechte familie-relaties.

 

_______________________________________________________________________________   

Kijk- en luistergeld: ... het vervolg.

Gisteren, 20 juni '00, werd in de Commissie Financiën en Begroting van het Vlaamse Parlement, het voorstel om het kijk- en luistergeld af te schaffen, besproken.  Zoals door mij verwacht (cfr. infra) bevestigde Dewael dat het enkel over een idee van Stevaert en zijn partij gaat. Sommige leden van de regering beloven veel, maar komen niet met een concrete uitwerking van de maatregelen over de brug.

Enkel de federale regering kan, met toestemming van de drie gemeenschappen, het K&L afschaffen. Wetende dat geen enkele Gemeenschap, maar vooral niet de Franse Gemeenschap, de 30 miljard opbrengst kan missen, zal de federale overheid dit moeten compenseren. Heeft de federale overheid dan zoveel geld over? Geld, dat ze beter zou besteden aan het Zilverfonds of de wegwerking van de fiscale discriminatie van gehuwden.   _______________________________________________________________________________   

Proficiat Steve voor het afschaffen van het kijk- en luistergeld……… ?

Dit is een uitstekende idee om twee redenen (zoals je zelf zei op de T.V. en op de radio), omdat het een ouderwetse belasting is en omdat iedereen op dezelfde manier en voor eenzelfde bedrag geniet van een belastingverlaging. Alleen…. en dat weet jij ook, je hebt opnieuw de Walen nodig om dit te realiseren. Want het kijk- en luistergeld wordt nog steeds geregeld door een federale wet. Jammer dat de Walen niet beschikken over zo’n goede begroting die hen net als de Vlamingen zou toelaten zo’n slordige 12 miljard (voor de Vlamingen 18 miljard) jaarlijks te derven.

Je zal dit alleen kunnen als Vlaanderen beschikt over meer fiscale autonomie, maar daarover hoor ik helemaal niets meer.

Dat je daarenboven zegt dat je voor de inning zo’n 300 miljoen kan besparen en het personeel toch voor de inning van een andere belasting kunt inzetten, dat begrijp ik helemaal niet. Als je het personeel behoudt blijft de kostprijs bestaan! Maar dat weet je natuurlijk ook, maar dan kan je niet meer zeggen dat je bespaart.

Regeren is jammer genoeg meer dan creatieve ideeën lanceren. Regeren is ook ideeën omzetten in wetteksten en ze dan ook nog door iedereeen van de meerderheid laten goedkeuren.

De fameuze lastenverlaging is al op zijn minst onder 4 verschillende ideeëen verkocht; nog geen een ervan heeft concrete vorm gekregen laat staan dat er een zou gerealiseerd zijn. Hoelang zullen jullie nog blijven stunts verkopen en beloven ? Tot na de gemeenteraadsverkiezingen wellicht ?

_______________________________________________________________________________   

Mijnheer de Minister-President… zoek een echte Minister van Begroting en Financiën!

Ik hoor het , ik zie het, ik voel het… U houdt niet van begroten en nog minder van financiën.

Wat ik deze week in de commissie meemaakte grenst aan het onwaarschijnlijke. Politiek wil u afcentiemen realiseren, maar u denkt nog steeds dat als u ervan droomt de realisatie nabij is. Jammer voor u, maar er zijn wetten en decreten: belastingwetten moeten jaar na jaar gestemd worden en een begroting moet jaar na jaar opgemaakt worden. Gelukkig voor de bevolking, want dan is controle mogelijk en is het gevaar kleiner dat het politiek dromen leidt tot ontsporingen.

Ik zei het al, zoek u een goede Minister van Financiën en Begroting. Ik denk dat er collega’s zijn in uw partij die het met overtuiging en met hart en ziel zouden kunnen. Ik heb ze jarenlang in de Commissie Financiën en Begroting in het Vlaams parlement meegemaakt. Ze kenden er wat van, ze voelden er wat voor…en we hadden er boeiende discussies mee… Nu zwijgen ze (ze moeten wel), maar ik zie het, ik voel het, ze zouden het zo graag voor u doen, want u houdt niet van begroten en nog minder van financiën.

Wat u ons deze week allemaal in de Commissie vertelde was onvoorstelbaar, dat u de 3,2 miljard voorzien in de begroting voor een lastenverlaging dit jaar aan het bedrag van volgend jaar zou toevoegen om dan de gedroomde afcentiemen te realiseren, die dan groter zullen zijn …???? Het kan niet, mijnheer de Minister-President, omdat een begroting jaar per jaar moet opgemaakt en gestemd worden en omdat belastingwetten en de daaraan verbonden inkomsten gelukkig maar jaar per jaar bij wet of decreet moeten gestemd worden.

Zoek u een goede Minister van Financiën en Begroting en probeer uw ploeg te leiden en er wat visie te laten vanuit gaan ! Zoek die goede Minister bij een partijgenoot, en zeker niet bij Agalev. Nee, absoluut niet, want die jongens en meisjes zijn volop aan het genieten van de macht, ik zou bijna durven zeggen: ze usurperen de macht. Of nog: ze gaan er arrogant mee om. Ze dulden zelfs niet dat we proberen de wetten en decreten juist toe te passen… Nee, dat vinden ze vandaag helemaal niet meer belangrijk. Ze zijn tegen uw lastenverlaging maar het bedrag mag wel in de begroting staan, zolang er maar geen decreet komt, want dan gaan de poppen aan het dansen en van dansen, mijnheer de Minister-President, kennen de Agalevvers iets…. Na elk afgesloten akkoord dansen ze op straat.

Zoek u een goede Minister van Begroting in eigen partij… Als u dit tenslotte liever niet hebt, dan heb ik nog een ander idee… in de Volksunie (niet bij ID) zit nog een boeiende kerel. Hij is intens bezig met demografie en bekommerd om onderwijs en vorming, en hij weet wat van begroten en misschien ook iets van financiën. Chris Vandenbroecke is zijn naam, ik heb hem jaren meegemaakt en ik heb hem sterk gewaardeerd, dat is zeker nog een bruikbare kerel en daarenboven loyaal.

_______________________________________________________________________________   

De Vlaamse regering heeft niet alleen geen visie, ze voert ook helemaal niet uit wat op de plank ligt.

Het werd al meerdere malen en door zeer verscheiden personen en instanties gezegd: we hebben een Vlaamse regering, die veel praat, zeer veel beloofd, geniet van de macht en daarenboven blijk geeft van zeer veel arrogantie, zonder duidelijkheid te creëren over de vele dossiers waarmee de Vlaamse bevolking geconfronteerd wordt. De voorbeelden kunnen op een rijtje worden gezet: over Doel is beslist, maar de mensen van Doel worden aan het lijntje gehouden; wat de luchthaven van Deurne betreft zegt de ene dat er een handelsluchthaven moet komen en zeggen de anderen dat ze uiteindelijk moet worden gesloten; de werknemers uit de zachte sector (de zogenaamde social-profit) kregen een akkoord waarover we vandaag lezen dat men nog niet weet wat het kost en dat men zeker niet weet hoe het moet worden uitgevoerd, temeer daar er onvoldoende werkkrachten zullen zijn om al diegenen die op halftime gaan te vervangen; de uitvoering van het decreet op de ruimtelijke ordening lijdt tot een onoverkomelijke chaos; de zorgverzekering krijgt niet de beloofde uitvoering en de meest zorgbehoevende ouderen komen hierdoor in de kou te staan; en last but not least van de met veel poeha aangekondigde belastingverlaging komt niets in huis, omdat er absoluut geen overeenstemming bestaat tussen de verschllende coalitiepartners rond de tafel.

We hebben de laatste twintig jaar geen groei gekend als vandaag. De huidige ploeg is meer dan letterlijk met zijn gat in de boter gevallen. De vorige ploeg heeft zowel op federaal als op Vlaams niveau goed bestuurd om de toetreding tot de Euro mogelijk te maken en om de zo noodzakelijke evenwichten te realiseren. De economische groei is uitzonderlijk en toch zijn deze ploegen niet in staat om een coherent en aantrekkelijk, maar vooral gebaseerd op een lange termijnvisie, beleid uit te stippelen.

Vlaanderen en de Vlaamse bevolking heeft recht op meer en vooral op een betere beleidsploeg!

_______________________________________________________________________________   

Veel drukte vandaag over de regionalisering van Landbouw en Buitenlandse Handel. En zeggen dat de VU met zo’n peulschil kan gepaaid worden. Ik heb ze ooit andere taal horen spreken, op een moment dat we veel gefundeerder dan nu een gezondheidsbeleid in Vlaanderen uitstippelden. Geen enkele stap was voldoende, het gezondheidsbeleid zou volledig in Vlaamse handen moeten komen of ze zouden nooit deelnemen aan een Vlaamse Regering. Dit zijn uitspraken van Van Krunkelsven voor 13 juni 99. ‘t Kan verkeren….

Geloven en streven naar een grotere autonomie is ingegeven vanuit de wens om een beleid te voeren dat dichter bij de mensen staat. Als je weet dat de gemiddelde Vlaming meer en meer bekommerd is om zijn gezondheid en vooral om de prijs die hij ervoor moet betalen, dan vraag ik mij af waarom de huidige meerderheid niet meer aandacht heeft voor die verschillende benadering van de gezondheidszorg door Vlamingen en Walen.

Vlaanderen is nu reeds bevoegd voor een deel van de volksgezondheid. Vraag is of iemand dat nog weet? Vraag is of er vanuit de Vlaamse regering nog enige interesse is ? En tenslotte is de vraag of de federale ministers de Vlaamse regering nog zou toelaten om een Vlaams beleid te voeren? Deze federale regering treedt zeer bevoogdend op en de Vlaamse ministers hebben daarvan geen last, zolang ze het amusementsgehalte maar hoog kunnen houden!

En dan nog zo een veel besproken thema op de Costa: de fiscale autonomie. Wat heeft het voor zin een fiscale autonomie te koppelen aan de regionalisering van landbouw en buitenlandse handel? Dit zijn te beperkte onderdelen van het beleid om er zo’n grondige herziening van de financiering aan te koppelen. Nochtans blijf ik voorstander van een grotere en grondiger fiscale autonomie, omdat de belastingbetaler ook gebruiker is van publieke voorzieningen, die dan best door een politieke overheid worden bepaald. We hebben nog een lange weg af te leggen…wellicht niet met deze coalitie...

_______________________________________________________________________________     

Je moet het maar durven : spreken over een onbehoorlijk bestuur van de vorige Vlaamse Regering, als afronding van de begrotingscontrole 2000. 

Ik hoorde het in Keulen donderen als vrijdag jl. de minister-president in zijn commentaar op de begrotingscontrole sprak over ‘onbehoorlijk bestuur van de vorige Vlaamse Regering’, door het feit dat er onvoldoende middelen waren én voor de verdere verdieping van de Schelde én voor de economische expansiekredieten.

Wat de verdieping van de Schelde betreft kan hij misschien te rade gaan bij zijn collega en minister-vice-president Steve Stevaert, die ook in de vorige Vlaamse regering deze materie en kredieten beheerde… en wat de economische expansiekredieten betreft moet de M-P mij dan eens uitleggen waarom deze kredieten in de begroting 2000 door deze regering met 3 miljard verlaagd werden; het spreekt vanzelf als je ze eerst met 3 miljard verlaagt dat je ze daarna weer met eenzelfde bedrag moet verhogen. Kredieten verminderen doe je nooit drastisch, maar wel geleidelijk. 

De waarheid in deze begrotingscontrole is dat de ganse Vlaamse Regering zoveel verschillende beloftes heeft gedaan, dat ze daarenboven functioneert zonder een echte begrotingsnorm en dat ze reeds nu de eerste moeilijkheden hieromtrent ervaart. In plaats van even in eigen boezem te kijken meent ze dat ze best met grof geschut kan schieten op de vorige Vlaamse Regering om zo de aandacht af te leiden van de eigen dwaasheden. Toen ze in den beginne aantraden was er nog een zekere ‘dankbaarheid’ over het gevoerde begrotingsbeleid…vandaag is zelfs dat niet meer voldoende, want voor hen is ‘the sky the limit’. En diegenen die nog een beetje willen leren uit de geschiedenis, weten dat dit heel snel leidt tot ontsporingen. 

De ministers in deze Vlaamse Regering die ervan dromen 10 jaar minister te blijven zullen heel snel hun gulheid moeten omzetten in een strak saneringsbeleid.

_______________________________________________________________________________     

SOCIAL-PROFIT: + 22,5 miljard

KLINKT GOED, OOGT MINDER !

De Vlaamse regering heeft vorige week voorstellen op tafel gelegd om een akkoord te bereiken met de social-profitsector. Minister-president Dewael noemde dit voorstel "historisch", aangezien er maar liefst 22,5 miljard voor uitgetrokken zou worden! Opnieuw een "voorbeeld van een duidelijke trendbreuk", "deze regering doet dingen die de vorige verzaakte" ....

Deze regering heeft een hoge "amusementswaarde", zij tracht de bevolking voor zich te winnen met optredens op TV en met nieuwsberichten waar steevast het woord "gratis" in staat.

Ik hou meer van feiten die kunnen gefundeerd worden, en die informatie is gratis! Misschien met wat minder amusementswaarde, maar ‘t is goed dat we allen juist geïnformeerd worden.

Wat zeggen immers de cijfers over het "historische" voorstel van de Vlaamse regering?

Laten we eerst eens kijken naar het voorstel van de huidige regering, zonder CVP:

Over vijf jaar tijd gaat de Vlaamse regering 22,5 miljard extra besteden aan de social-profit. Op het eerste zich klinkt dit goed ... Maar laten we het eens analyseren, en vooruit kijken naar de toekomst. We komen dan tot een mogelijke verdere evolutie van de middelen:

Evolutie van de middelen Welzijn & Gezondheid tijdens deze regering

(in mio. BEF)

2000

2001

2002

2003

2004

65.129

67.129

68.129

68.629

69.129

Ziehier het voorstel van Dewael en Vogels. In 2000 (voorlopig lees ik dat er enkel 250 mio bijkomt in de begrotingscontrole) en 2001 komt er telkens twee miljard bij, in 2002 nog één miljard, en in 2003 en 2004 telkens vijfhonderd miljoen. Samengeteld komen we dan op 22,5 miljard uit.

Dit betekent een stijging van 9,5%

Laten we nu eens kijken naar de prestaties van de vorige regering, met de bevoegde CVP-ministers Wivina Demeester en Luc Martens:

De volgende cijfers komen naar voren:

Evolutie van de beleidskredieten Welzijn & Gezondheid tijdens vorige regering

(in mio. BEF)

1990

1995

1996

1997

1998

1999

34.326

55.132

53.836

57.246

59.627

63.129

In feite zijn de cijfers nog gunstiger: In 1996 werd het Sociaal Impulsfonds opgericht, met, naast de middelen van de Bijzondere Dotatie en 500 miljoen nieuwe middelen, de middelen van het VFIK, het Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn en kansarmoedemiddelen die van de begroting Welzijn en Gezondheid naar het programma voor Binnenlandse Aangelegenheden verhuisden. Bovendien werden ook kredieten voor wetenschappelijk onderzoek naar een ander programma verhuisd.

De cijfers met de SIF-middelen inbegrepen, wat dus een meer getrouwe weergave is, vertonen het volgende:

Evolutie van de beleidskredieten Welzijn & Gezondheid tijdens vorige regering,

inbegrepen de middelen die naar het SIF verhuisden

(in mio. BEF)

1990

1995

1996

1997

1998

1999

34.326

55.132

57.014

60.424

62.805

66.307

Op negen jaar tijd was dat een stijging van maar liefst 93%. Tussen 1995 en 1999 steeg het budget met ruim 20%!

Hierbij dient nog opgemerkt te worden dat de vorige regering nog achterstallen moest wegwerken; de huidige regering zou vanaf het begin met een sneltreinvaart kunnen vertrekken... zonder achterstallen.

De vorige regering voerde een beleid! Met de uitbreiding van de middelen voor Welzijn en Gezondheid werden maatregelen genomen die beantwoordden aan de vraag van de werkgevers en de vakbonden:

-loonsverhogingen;

-uitbreiding van personeel (nieuwe diensten) en uitbreiding van diensten (binnen bestaande voorzieningen)

-meer investeringsmiddelen (VIPA)

-uitbreiding van gezins- en bejaardenhulp

-uitbreiding kinderopvang

-enz.

Samengevat:

De huidige regering gaat 9,5% meer uittrekken voor de zachte sector. "Historisch"? Volgens mij niet. Herinner u: de vorige regering, met de CVP-ministers Demeester en Martens, liet het budget voor de zachte sector stijgen met 20% tussen 95 en 99, en tussen ’90 en ’99 met maar liefst 93% !!!

_______________________________________________________________________________

Mijnheer de Minister-President,

U hebt lange tijd in oppositie gezeten, 11 jaar als ik me niet vergis ? Hebt U het ooit meegemaakt dat er zo’n verschillende ideeën werden gespuid als nu ?

Kan er echt niet wat meer coherentie komen in wat de Vlaamse Regering beslist? En vindt u het zo geweldig steeds opnieuw in de kranten te moeten lezen dat wat de ene Minister zegt, wordt tegen- gesproken door een andere of door en van de andere partijen?

Meerdere mensen hebben intussen in de gaten dat in de huidige coalitie van socialisten, liberalen, groenen en volksunie visie en coherentie ontbreekt. Meer nog dat er eigenlijk niet echt geregeerd wordt. Is het regeerakkoord een gemeenschappelijke visie, of is het gewoon een "vodje papier", "omdat je nu eenmaal een regeerakkoord moet hebben ? Zijn de regeringspartijen nu eigenlijk "beleidspartijen" of "oppositiepartijen"?

Ikzelf ben een hevige voorstander van "teamspirit", zeker in een regering. Een beleid voeren is een "ploegsport", net als in voetbal. De huidige Ministers lijken echter te trainen voor het 100 meter sprintduel op de Memorial Van Damme: Stevaert, Dewael, Dua, Vogels, Van Mechelen, wie is het snelst?

Het gevolg hiervan is dat de dames en heren Ministers veelvuldig in het nieuws komen, met allerlei tegengestelde meningen, en dat ondertussen het beleid op zich laat wachten.

Mag ik enkele voorbeelden geven

DOEL - Mieke Vogels, ook een Vlaams Minister, zegt aan iedereen die het horen wil: "Doel kan blijven" (Het Laatste Nieuws van 15 oktober ’99). Gelooft iemand dit? Beseft zij dat hierdoor opnieuw onzekerheid voor de bewoners wordt gecreëerd? Beseft zij dat dit onnoemelijk veel pijn en miserie kan veroorzaken? Ondertussen doen de VLD-excellenties of hun neus bloedt, en gaan de onteigeningen gewoon door en de Minister van openbare werken doet zijn werk.

Dames en Heren Ministers, wat is nu eigenlijk het STANDPUNT VAN DE REGERING?

GIMV - De Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen (GIMV) is een bedrijf dat o.a. kapitaal verstrekt aan nieuwe Vlaamse innovatieve bedrijven. Het is een echt succesverhaal, een resultaat van een goed regeringsbeleid, met een goede lange termijnvisie. Bij een verdere privatisering wil Minister Stevaert het geld van deze verkoop gebruiken voor investeringen openbare werken, maar wil terzelfdertijd dat de "de GIMV meer moet zijn dan een louter financiële maatschappij, en maatschappelijke projecten van Vlaanderen mogelijk moet maken". Wat zegt zijn "collega" Van Mechelen? Verkoop en privatiseer tenvolle.

Dames en Heren Ministers, wat is nu eigenlijk DE VISIE VAN DE REGERING?

 

TELENET - Ook Telenet is zo’n verhaal. Destijds onthaald op hoongelach van de VLD-oppositie, een ‘crazy creatie’ van Van Den Brande, nu miljarden waard. Telenet is een bedrijf voor de toekomst: telecommunicatie op een moderne manier. Enkele buitenlandse bedrijven hebben dit in de gaten en willen het bedrijf kopen, voor vele miljarden.                                                                                                  De VLD zegt: verkopen! Stevaert zegt: houden!

Dames en Heren Ministers, wat is nu eigenlijk het STANDPUNT VAN DE REGERING?

 

ZAVENTEM - De luchthaven van Zaventem is één van de belangrijkste economische slagaders van ons land. En het is ook één van de best presterende. Bijna honderdduizend gezinnen leven van de luchthaven! De groene Minister Durant wilde scoren bij haar achterban en beslist plotseling dat nachtvluchten verboden worden. Andere Ministers stijgeren onmiddellijk, de Premier moet direct ingrijpen en het dossier naar zich toe trekken, met als gevolg: er wordt een commissie opgericht die voorstellen moet doen. Vlaanderen is echter verantwoordelijk voor de geluidsnormen. Hierover ondervraagd in de commissie kan Minister Stevaert niet antwoorden, want bevoegdheid van Minister Dua.

Dames en Heren Ministers, wat is nu eigenlijk DE VISIE VAN DE REGERING?

 

DEURNE - Nog een luchthavendossier. Volgens Agalev moet de Antwerpse luchthaven zo snel mogelijk gesloten worden en veranderd in een park. Volgens de liberalen moet ze open blijven. De vorige Vlaamse Regering oordeelde dat het verstandig was om te polsen wat de belangstelling is van privé-investeerders. Elders in de wereld zien we immers dat meer en meer luchthavens in private handen overgaan.

Half december werd de beslissing van de Regering verwacht. En er kwam er één: De beslissing wordt uitgesteld.

Dames en Heren Ministers, wat is nu eigenlijk het STANDPUNT VAN DE REGERING?

 

ONDERWIJSGELD - Tijdens de regeringsonderhandelingen heeft Verhofstadt de Waalse partijen gepaaid met de belofte dat zij meer geld kregen voor hun onderwijs. Natuurlijk mocht dit niet geweten zijn bij de Vlaamse partijen, zeker niet bij de Volksunie. Begin december eisen de Walen boter bij de vis, en het geheim akkoord komt uit. De regeringspartijen bedisselen het Sint-Elooisakkoord en werken een tijdelijke verdeelsleutel uit. Niet met de Volksunie die echter dwars gaat liggen en de tijdelijkheid eist. Het blijft echter bij dreigen en de VU "staat met de billen bloot". Maar ondertussen, hoe zit het voor de toekomst? Tot hoelang geldt de verdeelsleutel?

Dames en Heren Ministers, wat is nu eigenlijk DE VISIE VAN DE REGERING?

 

VAKANTIECHEQUES - Ook Minister van Toerisme Landuyt heeft eindelijk, na zes maanden wachten, zijn krantenkop op zak. Hij wil meer volk naar Blankenberge lokken door behoeftigen een reischeque te geven. De betrokkenen zelf reageren met gezond vestand: "Een reischeque voor wie geen geld heeft? Dat is als een benzinebon voor wie geen auto heeft." Ook regeringspartij Agalev reageerde ontstemd.

Dames en Heren Ministers, wat is nu eigenlijk het STANDPUNT VAN DE REGERING?

_______________________________________________________________________________

Lees ik het nu echt goed, dat het innen van belastingen niet zou mogen geschieden door de privé of door semi-privé?

Het zetten van belastingen, dit wil zeggen de beslissing hoeveel en voor wat men belastingen moet betalen, blijft een uitdrukkelijke taak van de overheid. Maar als je de inning, het louter uitvoerende gedeelte, goedkoper en beter kan laten geschieden, waarom zou je dat dan terug zelf doen?

Minister-President Dewael heeft blijkbaar op de nieuwjaarsreceptie van de leidend-ambtenaren gezegd dat het innen niet meer door een VZW zou mogen geschieden. Gedaan met de outsourcing? Gedaan met snelheid en efficiëntie, gedaan met privaat-publieke samenwerking (terwijl dit een van de paradepaardjes zou moeten worden van deze Vlaamse Regering), gedaan met een liberaal gedachtengoed in hoofde van MP Dewael ?

Ik begrijp niet waarom dit weer zou moeten veranderen, omdat het een initiatief was van de vorige regering misschien ? Als deze Vlaamse regering vandaag geen budgettaire stress kent, is het juist omdat de vorige regering het budget in evenwicht bracht, de schulden verminderde en de gewestbelastingen efficiënter en effectiever organiseerde door ze eenvoudiger en transparanter te maken en door een deel ervan efficiënter te laten innen.

Maar we kunnen vooralsnog gerust zijn, de afgesloten contracten met de privé lopen voor enkele jaren….. Weer een van de zogenaamde ideetjes van deze regering zonder dat ze er direct iets mee kan doen!

Ik verlang naar het moment dat we eindelijk eens iets van deze Vlaamse regering zullen kunnen beoordelen.