Ruimtelijke ordening

Zoersel is pionier in ruimtelijke ordening

Zonevreemde woningen in Zoersel

_________________________________________________________________________________

ZONEVREEMDE WONINGEN IN ZOERSEL

 

De ruimtelijke ordening is een belangrijke bevoegdheid in onze gemeente. Het « RO-beleid » moet er immers voor zorgen dat ook onze kinderen nog op een goede manier kunnen wonen, werken, fietsen, wandelen, zich ontspannen, enz. Daarom moeten wij er zorg voor dragen dat ons grondgebied goed « geordend » is. Zoals elke gemeente, zal ook Zoersel een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan uitwerken. Dit is een plan, waarin een lange termijnvisie uitgewerkt wordt over de ruimtelijke ordening. Zo’n plan opstellen is een heel boeiende en belangrijke job. Het is bovenal belangrijk dat dit plan, en de uiteindelijke visie, « gedragen wordt » door de mensen. Daarom zal de CVP er borg voor staan dat ook uw mening zal gevraagd worden!

  Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan zal zich o.a. uitspreken over wat te doen met de « zonevreemde woningen ». Dat zijn woningen die niet gelegen zijn in woongebied, maar wel in bv. landbouwgebied of bosgebied. Opgelet, « zonevreemd » betekent niet dat deze woningen onvergund zijn. Integendeel, de meeste van deze woningen zijn wel degelijk gebouwd met een bouwvergunning, en zijn dus niet illegaal. (Vele van deze woningen zijn bv. gebouwd vóór er sprake was van gewestplannen, en dus van « zones »). Een goede oplossing voor de zonevreemde woningen is heel belangrijk. Voor de betrokkenen hangt er immers veel van af : bv. de waarde van de woning, of de mogelijkheid om de woning te veranderen of uit te breiden. De regels werden de laatste jaren verstrengd, zodat de eigenaars van zonevreemde woningen terecht heel ongerust werden. Zij zagen hun gezinskapitaal al in lucht opgaan…(!)…

  Daarom ben ik sedert enige tijd, met gerichte vragen aan Dirk Van Mechelen, de bevoegde minister, druk gaan uitoefenen om terug wat meer matigheid aan de dag te leggen. De regeling was immers zo streng geworden dat van rechtszekerheid niet veel sprake meer was. In oktober 2000 heeft de Vlaamse regering een standpunt ingenomen over zonevreemde woningen in kwetsbare gebieden (bv. bosgebied), waaruit bleek dat de gemeente niets kon doen om dit probleem op te lossen. De gemeenten moesten dus in de pas lopen van de minister.

  Maar op een bijkomende schriftelijke vrsaag die ik in januari gesteld had, heeft de minister wat gas teruggenomen. In zijn antwoord schrijft hij o.a. :

« Toch zou uit een gebiedsgerichte benadering van de problematiek van de zonevreemde woningen in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan kunnen blijken dat het ruimtelijk verantwoord is om bepaalde woningen, gelegen in bosgebied, te behouden en voor deze woningen eventueel ruimere beleidsmarges dan enkel instandhoudingswerken te voorzien ».

Zodoende laat de minister aan de gemeente terug wat ruimte om de ruimte goed te ordenen… En zodoende kunnen wij in Zoersel verder werken aan een goed ruimtelijk structuurplan, met een verstandige aanpak van o.a. de zonevreemde woningen.

  Voor meer informatie : Wivina Demeester (03/312 23 60)                                 

_________________________________________________________________________