Nieuwskrant

 Waarom de CVP tegen Lambermont is.

  Zonevreemde woningen: we willen meer rechtszekerheid voor de mensen

Verkeerslichten in St. Antonius mogen blijven

Persbericht: de Vlaamse Regering gaat haar eigen huishoudelijk reglement naleven dankzij 

     de CVP

"Drugs? Neen Bedankt!": Gemeentelijk actieplan tegen drugs

  " e-zoersel" moet het voortouw nemen in "e-dialogeren"

Eindelijk een oplossing mogelijk voor zonevreemde woningen in Zoersel

Sociale Cohesie: sleutel tot veiligheid

___________________________________________

 

 

Waarom is de CVP tegen het Lambermont-akkoord ?

 

Het « Lambermont-akkoord » is een volgende stap(je) in de staatshervorming. De CVP is tegen dit akkoord. Niet omdat de CVP in de oppositie zit en automatisch tegen alles van de meerderheid zou zijn, maar wel om de volgende redenen.

 

v     Vlaanderen zal enkele nieuwe bevoegdheden krijgen. De CVP vindt nieuwe bevoegdheden goed, maar wel enkel indien dit de burger ten goede komt. Voor een tegemoetkoming voor gehandicapten moet de burger naar het loket van een federaal ministerie, voor een traplift moet diezelfde persoon naar een Vlaams ministerie. Het zou veel beter zijn dat die burger dit kan regelen door slechts één papier te moeten invullen!  Wat staat er in het Lambermont-akkoord ? Het ministerie van landbouw wordt « versplinterd ». De boeren hebben het nog niet moeilijk genoeg met al het administratief werk! Wel zal Vlaanderen de bevoegdheid krijgen om een eigen volwaardig gemeentebeleid te ontwikkelen. Dat is zowat het enige positieve punt.

 

v     Alle Vlaamse partijen waren het enkele jaren geleden eens om de gezondheidszorg en de gezinsbijslagen over te hevelen naar het Vlaamse niveau. Dit gaat nu niet door! De Vlamingen kunnen dus niet beslissen over een eigen gezondheids- en een gezinsbeleid. Toch is dit nodig, omdat bv. de Vlaamse gezondheidszorg wezenlijk verschilt met die in het zuiden van het land.   

 

v     Wie mag beslissen, moet zelf instaan voor de financiering ervan (bv. via belastingen). De CVP is voor een verruiming van deze « fiscale autonomie ». Het Lambermont-akkoord doet echter juist het tegenovergestelde. Gevolg : de gewesten (Vlaanderen, Wallonië en Brussel) zullen in 2010 100 miljard (!) extra kunnen uitgeven, waarvoor ze geen verantwoording moeten afleggen bij de belastingbetaler.

 

v     De Brusselse Vlamingen worden in de steek gelaten. In ruil voor heel veel geld, en de bevoegdheid om in Brussel een een eigen gemeentewet te maken, moet er in elke Brusselse gemeente één Vlaamse schepen komen. Maar die schepen kan evengoed schepen worden van bv. openbare toiletten. De CVP is voorstander van een verruiming van de gewestbevoegdheden. Dat zou tenminste ten goede zijn gekomen aan een goede dienstverlening voor de Brusselaars (zowel Vlaamse als Franstalige)!

 

v     De Raad van State heeft een vernietigend advies gemaakt, de voorstellen zijn wettelijk langs geen kant in orde. Dit advies wordt echter als « een vodje papier » weggegooid, en men doet alsof zijn neus bloedt! Een goede overheid moet volgens de CVP in de eerste plaats goede wetten maken, die in orde zijn! En dat is bij Lambermont niet het geval.    

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________

 

 

  Verkeerslichten in St.Antonius-Zoersel mogen blijven

  Eerder was er wat ophef rond de mededeling van de Vlaamse overheid dat de verkeerslichten aan de Antoniusschool te St.Antonius-Zoersel zouden worden verwijderd. Vooral de vele scholieren die de drukke weg moeten oversteken, zouden daarvan het slachtoffer worden. Wivina Demeester kaartte dit probleem aan in het Vlaams Parlement, en stelde Vlaams minister Stevaert hierover een vraag.   

  Uit het antwoord van Vlaams minister Stevaert blijkt duidelijk dat de verkeerslichten in St.Antonius-Zoersel vooralsnog niet zullen weggenomen worden.

  Zowel Wivina Demeester als Steve Stevaert zijn ervan overtuigd dat veiligheid –zeker in een schoolomgeving- absolute voorrang heeft op andere aspecten zoals doorstroming van het verkeer op een gewestweg.

  Oversteekplaatsen voor scholieren moeten inderdaad zo veilig mogelijk worden gemaakt. Maatregelen die de verkeersveiligheid ten goede komen, zoals de verkeerslichten aan de Antoniusschool, mogen niet te snel verwijderd worden. Deze lichten staan er immers reeds meer dan 10 jaar. Het plaatsen –en dus zeker het behouden van driekleurige verkeerslichten- is uiteraard slechts één van de mogelijkheden om oversteekplaatsen in een schoolomgeving veiliger te maken.  

_______________________________________________________________________  

 

PERSBERICHT

 

DE VLAAMSE REGERING GAAT HAAR EIGEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT NALEVEN…

DANKZIJ DE CVP

 

De Vlaamse overheid neemt vele beslissingen die aan de gemeenten belangrijke extra financiële uitgaven opdringen. Vele taken en lasten worden verschoven naar het gemeentelijke niveau, zonder dat daar geld voor wordt voorzien. Dit is onhoudbaar !

Enkele voorbeelden :

·                    Het nieuwe decreet op de intergemeentelijke samenwerking zal volgens de SERV aan de gemeenten 70 miljard (!) frank kosten ;

·                    Het Gemeentefonds stijgt niet in verhouding tot het takenpakket ;

·                    Onder druk van de loonakkoorden (onderwijs, politie, zorgsector, …) zullen de lonen voor het gemeentepersoneel gaan stijgen ;

·                    Het Vlaams Gewest stelt voorop dat de gemeenten tegen 2005 nog voor ca. 200 miljard (!) frank investeringen in rioleringen moeten uitvoeren

(vandaag is dit jaarlijks 30 tot 40 miljard).

 

In het huishoudelijk reglement van de regering staat dat een regeringsnota slechts besproken kan worden indien de gevolgen van de beslissing voor de gemeenten in de nota worden verduidelijkt.

Enige tijd geleden vroeg Wivina Demeester of de Vlaamse regering haar eigen huishoudelijk reglement wel naleeft. In een schriftelijke vraag aan de ministers Dewael en Sauwens vroeg zij of de verplichte gemeentelijke effectrapportage werd toegepast.

 

Toenmalig minister Sauwens antwoordde sec : «De wijze van opvolging van de effecten van beslissingen van de Vlaamse regering op de financiën van de lokale besturen is tot nog toe niet procedureel geformaliseerd. »

 

En kijk : Deze week heeft de Vlaamse regering een interne omzendbrief uit haar hoed getoverd die deze materie regelt. Hopelijk wordt deze omzendbrief nageleefd, en denkt men nu wel 2x na vooraleer financiële lasten op de gemeenten worden afgeschoven.

 

Of hoe het oppositiewerk soms toch voldoening kan schenken,

voor onszelf en voor de vele hard werkende gemeentebesturen!

 

________________________________________________________________________________

 

Drugs? Neen Bedankt! : Gemeentelijk actieplan tegen drugs

 

Vele ouders zijn vandaag ongerust over drugs. We moeten ons met alle kracht verzetten tegen een gedoogbeleid voor cannabis. Want cannabis rook je en daarom is het ook ongezond. Daarom keurde de gemeenteraad, op voorstel van de CVP  een gemeentelijk actieplan goed tegen drugs.

Naar aanleiding van de drugnota van de federale regering, die stelt dat  het bezit van cannabis voor eigen gebruik niet langer strafbaar is, kwamen er  heel wat  reacties van verontruste ouders. Ook mensen die actief zijn binnen de preventie en de hulpverlening lieten verstaan dat ze de drugnota op dat vlak geen goed signaal vinden.

Omdat de CVP bezorgd is over het welzijn van de bevolking, en zich specifiek bekommert om de  jeugd, willen we het gebruik van alle soorten drugs (softdrugs, harddrugs, alcohol) die de menselijke ontwikkeling, vrijheid en zin voor verantwoordelijkheid in de weg staan,  zoveel mogelijk tegengaan.

  Zoersel heeft in het verleden steeds de nadruk gelegd op preventie in de strijd tegen druggebruik, en op die weg willen we nu verder gaan.  Er zal  een gemeentelijke campagne worden uitgewerkt, vooral gericht op jongeren, om duidelijk te maken dat drugs schadelijk zijn en dat men er geen nood aan heeft. Deze campagne zal ondersteund worden door de verdere uitbouw en de versterking van de bestaande preventieprojecten zodat aan alle potentiële gebruikers voldoende informatie kan worden gegeven. In de toekomst zal het preventiebeleid ook beter worden afgestemd op bepaalde doelgroepen waarbij problematisch gebruik wordt vastgesteld.

  De gemeenteraadscommissie zal zich specifiek buigen over deze drugproblematiek. Op termijn zal, na bespreking in deze commissie, aan de politieraad worden gevraagd de politiediensten duidelijke richtlijnen te verschaffen over hoe zij op het terrein moeten handelen. Daarbij kan een persoonlijke registratie bij vaststelling van druggebruik helpen om problematisch gebruik te kunnen opsporen.

Tenslotte engageert de gemeente zich aan te sluiten bij ECAD, de vereniging van Europese Steden Tegen Drugs (European Cities Against Drugs), om vanuit de gemeente internationaal de strijd tegen drugs aan te binden.

  We hopen dan ook dat  heel wat gemeenten het voorbeeld van Zoersel zullen volgen.

Wivina Demeester,

Fractieleider CVP

Email: wivina.c.demeester.com

www.demeester.com

 

 _____________________________________________________________________________________________

 

 

« e-Zoersel » moet het voortouw nemen in « e-dialogeren »

 

De wereld verandert razendsnel. Eén voorbeeld: vele van onze kinderen surfen op het ‘world wide web’ en ‘chatten’ met hun vrienden, soms tot in Australië toe. Waar de post enkele jaren geleden nog een hele week voor nodig had, kan je vandaag de hedendaagse technologie in enkele seconden! En wij in Zoersel, wij willen mee.

 Het internet is iets wonderbaars. De mogelijkheden ervan gaan heel ver: wereldwijd communiceren, een « moderne encyclopedie », maar ook : een « digitaal loket » (vanuit uw huiskamer kan u een formulier vanuit het gemeentehuis uitprinten, bv. een kapaanvraag), of een « digitaal discussieforum » (u kan uw mening geven over allerhande voorstellen, en zo in discussie treden met anderen en met het gemeentebestuur). Bovendien is het mogelijk dat elke inwoner een electronische postbus krijgt, zodat zoveel mogelijk mensen van deze nieuwe technologie gebruik kunnen maken.      

 Zoersel heeft op dit terrein een belangrijke taak te vervullen. Willen wij de welvaart binnen onze gemeente behouden, dan moeten wij nu reeds vooruit kijken. En dus is het belangrijk dat wij maximaal gebruik maken van dit toekomstgerichte instrument. Daarom moeten wij Zoersel uitbouwen tot een « electronische gemeente », of een « e-gemeente », of tot « e-Zoersel »!

  Dit alles is geen science fiction. Enkele gemeenten zijn ons reeds voor, en hebben in samenwerking met privé bedrijven een e-gemeente uitgebouw. Voor de liefhebbers, surf maar eens naar : www.kampenhout.be. Daar heeft de gemeente een volwaardige website, een « digitaal loket », enz., en krijgen de inwoners een gratis aansluiting op het internet, met e-mailadres, opleidingsmogelijkheden, enz.

Wat Kampenhout kan, kan Zoersel ook ! Op naar « e-Zoersel » !   

Tot mails,

Wivina Demeester, fractievoorzitter              

_______________________________________

 

 

EINDELIJK EEN OPLOSSING MOGELIJK VOOR ZONEVREEMDE WONINGEN IN ZOERSEL

 

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan mag zich o.a. uitspreken over wat te doen met de « zonevreemde woningen ». Dat zijn woningen die niet gelegen zijn in woongebied, maar wel in bv. landbouwgebied of bosgebied. Opgelet, « zonevreemd » betekent niet dat deze woningen onvergund zijn. Integendeel, de meeste van deze woningen zijn wel degelijk gebouwd met een bouwvergunning, en zijn dus niet illegaal. (Vele van deze woningen zijn bv. gebouwd vóór er sprake was van gewestplannen, en dus van « zones »). Een goede oplossing voor de zonevreemde woningen is heel belangrijk. Voor de betrokkenen hangt er immers veel van af : bv. de waarde van de woning, of de mogelijkheid om de woning te veranderen of uit te breiden. De regels werden de laatste jaren verstrengd, zodat de eigenaars van zonevreemde woningen terecht heel ongerust werden. Zij zagen hun gezinskapitaal al in lucht opgaan…(!)…

  Daarom ben ik sedert enige tijd, met gerichte vragen aan minister Dirk Van Mechelen, druk gaan uitoefenen om wat meer matigheid aan de dag te leggen. De regeling was immers zo streng geworden dat van rechtszekerheid niet veel sprake meer was. In oktober 2000 heeft de Vlaamse regering een standpunt ingenomen over zonevreemde woningen in kwetsbare gebieden (bv. bosgebied), waaruit bleek dat de gemeente niets kon doen om dit probleem op te lossen. De gemeenten moesten dus in de pas lopen van de minister.

  Maar op een bijkomende schriftelijke vraag die ik in januari gesteld had, heeft de minister wat gas teruggenomen. In zijn antwoord schrijft hij o.a. :

« Toch zou uit een gebiedsgerichte benadering van de problematiek van de zonevreemde woningen in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan kunnen blijken dat het ruimtelijk verantwoord is om bepaalde woningen, gelegen in bosgebied, te behouden en voor deze woningen eventueel ruimere beleidsmarges dan enkel instandhoudingswerken te voorzien ».

Zodoende laat de minister aan de gemeente terug wat ruimte om de ruimte goed te ordenen… En zodoende kunnen wij in Zoersel verder werken aan een goed ruimtelijk structuurplan, met een verstandige aanpak van o.a. de zonevreemde woningen.

  Voor meer informatie : Wivina Demeester (03/312 23 60)                                 

 

 _______________________________________________________________________________

Sociale cohesie : de sleutel tot veiligheid

‘Ook in Zoersel zijn vele mensen ongerust over een groeiende criminaliteit en een stijgend aantal diefstallen. Ik ben ervan overtuigd dat we al het mogelijke moeten doen om én de criminaliteit én de inbraken te bestrijden.  De bron van agressie is te wijten aan een toenemende individualisering in onze samenleving en aan een gebrek aan sociale cohesie. De sociale cohesie in onze gemeente brokkelt af. Vroeger was er sociale controle omdat iedereen wel bijna iedereen kende. Nu leeft iedereen meer en meer in zijn eigen gezin en het contact met de buren is soms tot een minimum herleid. De vereenzaming neemt toe, met frustratie en verbittering tot gevolg. Mensen moeten weer meer naar buiten komzn en contact zoeken met elkaar. Ik geloof heel sterk dat het herstel van de sociale cohesie het beste wapen is om de criminaliteit te bestrijden.’ 

Wivina Demeester

 

 __________________________________________________________________________________