Zonevreemde woningen

We willen meer rechtzekerheid voor de mensen

 Zoals in vele landelijke gemeenten, staan er ook in Zoersel heel wat zonevreemde woningen. Voor alle duidelijkheid : Zonevreemde woningen zijn helemaal niet illegaal, ze zijn perfect vergund.

Vanuit mijn ervaringen bij ons in Zoersel, heb ik de alarmbel geluid op Vlaams niveau. Ik mag gerust zeggen : lang voor De Gucht en anderen de voorpagina’s haalden, had ik reeds duchtig aan de boom geschud. Reeds in de zomer van ’99 stelde ik vast dat bewoners van dergelijke woningen geen rechtszekerheid meer hadden. Ik begon een lange, in den beginne zelfs eenzame strijd. In Zoersel maakten we er met de CVP een verkiezingspunt van. En uiteraard werd het ook een programmapunt van deze coalitie.  Vandaag wordt een eerste stap gezet.

 Vanaf het begin was duidelijk dat de gemeenten deze zaak moesten oplossen, via het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Dit is goed, aangezien de gemeenten het best de situatie ter plaatse kennen. Elk geval is anders, een beleid voeren vanuit het verre Brussel zou daarom nadelig zijn. Maar zou de gemeente wel vrij zijn om te beslissen zoals ze zelf wil? Daarover maakte ik mij grote zorgen. De Vlaamse regering had immers een heel strak kader aangereikt, waarbinnen de gemeenten hun plannen moesten uitwerken. Vooral voor de woningen in « ruimtelijk kwetsbare gebieden » (bv. bosgebieden) bleef er niet veel keuze over. Dankzij aanhoudende druk, en rationele argumenten, wordt de beslissingsbevoegdheid van de gemeenten groter.

 Het akkoord dat onlangs gesloten werd, is een verdere stap in de goede richting. De onzekerheid moet veranderen in zekerheid. Mensen die, zonder dat zij er iets aan kunnen doen, hun woning in waarde zien dalen, moeten daarvoor vergoed worden. Mensen die dikwijls al hun spaarcenten in een gezinswoning hebben gestoken, mogen niet bedrogen worden. En gelukkig maar, onder druk van de CVP komt er nu een eerste wijziging in de reglementering.

 Zo zie je maar : inspanningen vanuit de oppositie lonen soms toch!  

Vanuit de gemeente Zoersel zullen we op een juiste manier een goed ruimtelijk structuurplan maken. De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro) zal hierin een belangrijke rol vervullen. Ook uw stem zal gehoord worden, daarover mag u gerust zijn. Daarvoor zal de CVP borg staan!

 

Wat houdt het akkoord in?

 

v     Ook aan woningen gelegen in kwetsbaar gebied (bv. bosgebied) mogen constructieve ingrepen gebeuren (bv. nieuw dakgebinte of verzakte muur herstellen). Als dit uitzonderlijk toch niet zou mogen, dan dient de Vlaamse overheid de woning aan te kopen.

v     In ruimtelijk niet kwetsbare gebieden (bv. recreatieve zone, landbouwzone, …) krijgen woningen onbeperkt in tijd een bewoningsrecht. Ze mogen uitgebreid worden tot max. 850 m³ (tot nu toe : 700m³), wat overeekomt met een normale gemiddelde woning.

v     Zonevreemde woningen die door overmacht getroffen zijn (overstroming, windhoos, …) mogen heropgebouwd worden.

v     Eigenaars van zonevreemde woningen die « zone-eigen » worden, moeten in principe geen planbaten betalen. 

v     Gemeenten die uiterlijk op 1 mei 2006 niet beschikken over een ruimtelijk uitvoeringsplan, dat de stedenbouwkundige voorschriften bepaalt inzake bestemming, inrichting en/of beheer voor de zonevreemde woningen, verliezen hun rechtstreekse vergunningsbevoegdheid aan de provincie. Als antwoord op een vraag die ik eerder aan minister Van Mechelen stelde, blijkt dat elke gemeente in haar ruimtelijk uitvoeringsplan wooncellen en woonkorrels kan creëren, ook in kwetsbare gebieden als dit verantwoord is.     

 

 

Wivina Demeester,

fractievoorzitter