Interessante links naar PPS-Kenniscentra in het buitenland:
-Nederland: www.minfin.nl/pps

PPS in de Beleidsnota’s 1999-2004

Inleiding:

Onlangs hebben de Ministers hun beleidsnota’s aan het Vlaams parlement voorgesteld. Het is de bedoeling dat een beleidsnota de punten uit het regeerakkoord verduidelijkt en het beleid van de volgende jaren nader toelicht. In deze beleidsnota’s wordt de term "Publiek - Private Samenwerking" of "PPS" meerdere keren gebruikt.

Publiek - Private Samenwerking (PPS) is een toekomstgericht instrument dat de overheid zal toelaten om op een moderne, snelle en doelmatige manier projecten te realiseren. Ik ben zelf een grote voorstander van dit instrument en heb daarom een voorstel van resolutie (in English) over het gebruik van Publiek - Private Samenwerking in het Vlaams Parlement ingediend. Het is immers heel belangrijk dat de regering PPS op een goede manier gebruikt.

Een juiste definitie

Hiervoor is het noodzakelijk dat eerst en vooral een goede definitie wordt gebruikt. Nu is het nog zo dat vele Ministers zomaar in het wilde weg de term "Publiek - Private Samenwerking" gebruiken, in heel brede zin, zonder dat ze juist weten waarover ze het hebben. De juiste definitie, die internationaal wordt gebruikt, is de volgende:

"PPS is een concept waarbij overheid en privé-partners geďntegreerd samenwerken in de verwezenlijking van een project, met behoud van de eigen identiteit en verantwoordelijkheid (risico’s) van de betrokken partners. De samenwerking is outputgericht, en behelst zowel het ontwerp, de aanleg, het onderhoud, de uitbating en de financiering."

PPS is geen geldmachine

Verder is het eveneens heel belangrijk dat PPS niet enkel en alleen wordt gebruikt als "geldmachine", om projecten te financieren waarvoor de overheid niet genoeg geld heeft. PPS is vooral een middel om op een doelmatige manier te werken; het spreekwoord "schoenmaker, blijf bij uw leest", is erop van toepassing. Elke partner in een PPS-constructie (overheid en privé) doet dat waarin hij het best is.

Een overzicht van PPS in de beleidsnota’s

Hierna volgt een overzicht van de beleidsnota’s waar PPS in voorkomt. Het wordt dan duidelijk dat het heel belangrijk is dat mijn voorstel van resolutie spoedig positief wordt opgevolgd: er is dringend nood aan een duidelijk beleidskader en meer begeleiding rond Publiek - Private Samenwerking. Indien niet, riskeren we dat PPS uitdraait op een sisser!

Beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken (Stuk 164 (1999-2000) - Nr. 1)

blz. 9: PPS zal onderzocht worden om de budgettaire last van bijkomende wegen- en waterwegeninfrastructuur te drukken;

blz. 16: Realiseren van ontbrekende schakels: nog tijdens deze legislatuur zouden enkele projecten moeten worden opgestart op basis van publiek - private samenwerking;

blz. 27: "De overheid heeft niet genoeg geld om op haar eentje belangrijke werken en onderhoudsactiviteiten te kunnen uitvoeren. Daarom moet gestreefd worden naar vormen van publiek - private samenwerking. Die moeten op een gepaste manier worden voorbereid en georganiseerd. De vorm van die samenwerking moet in functie staan van de aard van het project of van de dienst die men wil uitbesteden."

In deze beleidsnota wordt PPS blijkbaar vooral gezien als een "geldmachine", erop gericht om het beperkte overheidsbudget te compenseren. Ervaring uit het buitenland leert echter dat indien PPS met dit uitgangspunt wordt gebruikt, het uitdraait op een sisser. PPS is vooral een instrument waarmee de overheid aan de burger op een doelmatige manier een kwalitatief goed product kan leveren. Dit moet het uitgangspunt zijn.

 

Beleidsnota Economie (Stuk 154 (1999-2000) - Nr. 1)

blz. 63: Voor de feitelijke wederuitrusting van vroegere en vervuilde bedrijfsterreinen, kunnen PPS - constructies worden ingezet.

 

Beleidsnota Cultuur (Stuk 149 (1999-2000) - Nr. 1)

blz. 45: in het hoofdstuk "Infrastructuurbeleid: denken vanuit (groot)stedelijkheid", wordt het volgende gezegd:

"De Vlaamse overheid stelt de voorwaarden voor de culturele meerwaarde van de infrastructuur en waarborgt deze. Samenwerking met de privé-sector is daarbij helemaal niet uitgesloten. Strikt commerciële exploitatie echter moet in een economisch bepaald infrastructuurcircuit gerealiseerd worden. Dat behoort dus niet tot de kerntaak van de overheid."

Zoals gezegd, moet een beleidsnota een verduidelijking zijn van het regeerprogramma. In dit geval moet volgens mij de beleidsnota zelf nog verder verduidelijkt worden, vooral wat samenwerking met de privé-sector betreft.

 

Beleidsnota Stedenbeleid (Stuk 146 (1999-2000) - Nr. 1):

blz. 9 + 15: PPS kan ingezet worden in het kader van de versterking van het economisch draagvlak voor de steden (binnenstedelijke economie).

Pg 5 + 11+ 17: Een rollend "Stadsvernieuwingsfonds" zal opgericht worden, dat door de steden en het Vlaams Gewest gezamenlijk zal worden beheerd. Het moet toelaten om nieuwe projecten te beheren om de leefomgeving te verbeteren (huisvesting, groen, speelruimte, enz.). Dit in samenwerking met de privé-sector in een publiek - privaat samenwerkingsverband.

In het buitenland, bv. in Nederland, wordt PPS ingezet bij de herwaardering van steden. Het Utrecht Centrum Plan en de buurt rond het Rotterdam Centraal Station zijn hiervan goede voorbeelden. De ervaring leert echter ook dat vooral in dit verband PPS op een hele "slimme" manier moet worden ingezet. Dit vergt dus een goede kennis en voorbereiding, en pleit dus eens te meer voor mijn voorstel van resolutie.

 

Beleidsnota Woonbeleid (Stuk 143 (1999-2000) - Nr. 1):

blz. 7 + 9: In het kader van de verbetering van de kwaliteit van woningen en de woonomgeving, wordt gedacht aan Publiek - Private samenwerking. Er dient daarom een werkzaam kader voor Publiek - Private samenwerking te worden uitgewerkt.

Dit is juist. Ook in mijn voorstel wordt dit gevraagd.

 

Beleidsnota Onderwijs en Vorming (Stuk 139 (1999-2000) - Nr. 1):

blz. 43: In het kader van de versterkte integratie van ICT in het onderwijs, zal het actieprogramma PC/KD verder afgewerkt worden, en zal onderzocht worden op welke manier overheid en bedrijfswereld d.m.v. publiek - private partnerschappen kunnen samenwerken om de kosten voor basisinfrastructuur en upgrading voor de scholen te drukken en op welke manier een meer structurele financiële ondersteuning van zowel de upgrading als de aankoop van computers kan worden gerealiseerd.

 

Beleidsnota Financiën en Begroting (Stuk 166 (1999-2000) - Nr. 1)

Binnen de administratie zal een studiedienst worden opgericht die belast zal worden met o.a.:

De uitbouw van een kenniscentrum inzake Publiek - Private samenwerking in al zijn aspecten (juridische mogelijkheden, economische risico’s, ...)

Dit komt neer op mijn voorstel. Dit kenniscentrum PPS moet volgens mij gebruik maken van de expertise die reeds in het buitenland is opgebouwd, en moet een kader scheppen waarvan de andere departementen en overheden kunnen gebruik maken om projecten met PPS op te starten. Naast dit kenniscentrum dat voor de technische invulling van het concept zal zorgen, is het eveneens heel belangrijk dat ook een beleidskader wordt uitgewerkt, zodat ook de politiek inzake PPS goede beslissingen kan nemen.