Rationeel Energiegebruik

 Huis aan de Voorne, een project Bescherm Wonen van vzw Monnikenheide: een concreet voorbeeld van duurzaam bouwen!

We gebruiken steeds meer toestellen  die  elektriciteit verbruiken. Het huishoudelijk energieverbruik in Vlaanderen lag in 1999 17% hoger dan in 1990. De aanmaak van die energie vergt heel wat grondstoffen, en zorgt voor een niet geringe belasting van het milieu.

Niet alleen het produceren van meer duurzame energie is belangrijk, ook een meer duurzaam gebruik van energie is nodig.  Vanuit ons principe van rentmeesterschap en verbondenheid met de toekomstige generaties staat CD&V volledig achter deze doelstellingen.

Spaarzaam omspringen met energie mag geen verlies van levenskwaliteit met zich meebrengen. De hoeveelheid energie die vandaag verbruikt wordt kan ook onmogelijk geheel  vervangen worden door groene stroom.  Duurzaam energiegebruik betekent dat er preventief moet gewerkt worden. 

Zo kan er een pak energie bespaart worden door  op een energievriendelijke wijze te bouwen Airconditioning of veel verlichting kunnen overbodig worden gemaakt. De overheid heeft  een voorbeeldrol te vervullen in haar eigen gebouwen. Op 23 mei werd hierover  een resolutie goedgekeurd door het Vlaams Parlement.

De Vlaamse overheid   subsidieert  echter ook heel wat bouwprojecten in de welzijnssector en de gezondheidszorg.  De Vlaamse Bouwmeester zou de opdracht moeten krijgen de projecten die voorliggen, enkel goed te keuren indien ze energievriendelijk zijn.

Zo kan de toepassing van domotica  heel energiezuinig zijn. De Vlaamse Overheid heeft  deze vroeger reeds een stimulans gegeven, door de systematische toepassing ervan in  de service-flats van het programma Service-flat Invest, te bewerkstelligen.

Ook gezinnen moeten gestimuleerd worden zuiniger om te springen met energie. Een betere controle op de isolatienormen bij bouwen en verbouwen is nodig. De CD&V fractie in het Vlaams Parlement keurde onlangs mee een resolutie goed die het rationeel energiegebruik bij de huishoudens moet stimuleren. Indien de regering deze resolutie uitvoert zal elk Vlaams gezin bonnen krijgen waarmee bvb. spaarlampen en spaardouchekoppen gekocht kunnen worden.

Er is evenwel nood aan een globale aanpak, ook om de doelstellingen van het Kyoto-protocol (vermindering van de CO2 uitstoot) te bereiken. .Daarom blijft de CD&V fractie aandringen op  een REG (rationeel energiegebruik) –decreet bij de Vlaamse Regering.