Activiteiten en gebeurtenissen tijdens het  parlementaire jaar 2000-2001

Wivina Demeester als « ervaren » parlementslid

Auteur Stefaan Fiers heeft de archieven van de Belgische parlementen (Kamer en Senaat) doorzocht, op zoek naar gegevens over de 1876 parlementsleden, die België van 1946 tot 1995 heeft gekend.

Hieruit blijkt dat Wivina Demeester als vrouw de langste parlementaire carričre heeft: 26,5 jaar. Marguerite De Riemaecker volgt met 25,5 jaar. Wivina Demeester hierover: “Meer dan een kwarteeuw vertegenwoordiger mogen zijn van de mensen, is een mooie opdracht. Eigenlijk ben ik daar heel fier op. We leven immers in een democratie, wat wil zeggen dat vele mensen mij hun vertrouwen hebben gegeven, en dat vaak hebben herhaald. Ik hoop dat ik weinigen teleurgesteld heb met wat ik heb kunnen realiseren. En als dat wel het geval zou zijn, dan hoop ik dat zij zeggen waarom.”

                         In den beginne...               

  Wivina Demeester als voorzitter van de Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie

 Als voorzitter van de Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie, heeft Wivina Demeester ook het voorbije parlementaire werkjaar een belangrijke rol gespeeld in een aantal belangrijke dossiers. Als voorzitter is zij niet in de eerste plaats een oppositielid, maar wel een « bruggenbouwer », in het belang van een eendrachtige parlementaire stem. Toch valt het op dat zij er niet voor terugschrikt om soms de bevoegde ministers te wijzen op sommige pertinente fouten, onduidelijkheden, enz. En dan is de grens tussen haar voorzitterschap en het oppositiewerk wat vager…

  Dit jaar werden twee belangrijke dossiers in de Commissie behandeld. Heel interessant was de « Lange termijnvisie Schelde-estuarium ». Deze visie handelt over de toekomst van de Schelde, waarbij de aspecten « natuurlijkheid », « veiligheid » en « toegankelijkheid » op een evenwichtige manier naar voren komen. Uiteraard is dit van bijzonder groot belang voor de toekomst van de Antwerpse haven. Na uitgebreide hoorzittingen en vele constructieve besprekingen, is deze bespreking uitgemond in een unaniem aangenomen resolutie. Deze resolutie lag aan de basis van het standpunt dat de Vlaamse regering heeft ingenomen. Zowel meerderheid als oppositie erkende in dit dossier de trekkersrol van Wivina Demeester.

Het werk is echter nog niet af : in het najaar zal het dossier in de Nederlandse Tweede Kamer aan de orde komen. Daarom is Wivina Demeester nu reeds bezig met het leggen van contacten met haar Nederlandse collega’s.  

  Een ander dossier waar veel werk in is gekropen, is de behandeling van het Decreet Basismobiliteit. De Vlaamse regering vertrekt van het « basisrecht op mobiliteit », en vertaalt dat dan naar het « recht op basismobiliteit ». Kortom : een heel ambitieus project, waarbij iedere burger in de buurt van zijn voordeur een bushalte moet terugvinden… De cvp-fractie verdedigt het basisrecht, maar is nog steeds op zoek naar het exacte kostenplaatje…      

  Samen met haar cvp-collegacommissarissen was Wivina Demeester het voorbije jaar verbolgen over het recent tot stand gekomen investeringsplan van de NMBS. Nadat het parlement opnieuw een eendrachtige resolutie had uitgewerkt, bleek de Vlaamse regering te zwak om deze resolutie in daden om te zetten!

  De Commissie heeft interessant werk verricht rond de voorbeeldrol van de overheid inzake zuinig energiegebruik. Het aspect « duurzaam bouwen » is door toedoen van Wivina Demeester in de resolutie gekomen. In de toekomst zullen de gebouwen van de Vlaamse overheid moeten voldoen aan de eisen van duurzaam bouwen.

Werkbezoek met de commissie Openbare Werken, Mobiliteit en energie aan het salon voor bedrijfsvoertuigen.

 

          Wie zit er aan het roer?

 

  Wivina Demeester als constructief oppositielid 

  Vertrekkend vanuit haar ervaring in haar gemeente Zoersel, heeft Wivina Demeester zich het voorbije jaar het lot aangetrokken van eigenaars van zonevreemde woningen. En dit niet pas toen de camera’s begonnen te draaien, maar wel reeds « in tempore non suspecto », voordat de Vlaamse regering het beruchte « oktober-standpunt » heeft ingenomen, en dus ook lang voordat De Gucht « alles ging regulariseren »(sic).

  Door een zeer gerichte vraag van Wivina Demeester aan minister Van Mechelen over de beleidsmarge van de gemeenten inzake het aanpakken van de problematiek van zonevreemde woningen in ruimtelijk kwetsbaar gebied (bv. bosgebied), was de minister verplicht een standpunt in te nemen. De gemeenten hebben nog steeds de mogelijkheid om deze problematiek aan te pakken. Toch zijn de woningen in ruimtelijk kwetsbaar gebied « buiten de prijzen » gevallen, en is het nog af te wachten of de Vlaamse overheid het oordeel van de gemeenten zal volgen. De strijd is wat dit betreft dus nog niet gestreden…

  Wivina Demeester kwam erachter dat de Vlaamse regering haar eigen huishoudelijk reglement niet naleefde. Het « Gemeentelijk Effect Rapport » is immers verplicht bij de bespreking van de nota’s aan de Vlaamse regering. De ministers hebben hun mond vol van het Belfortinstituut, maar vergaten dat zij in feite reeds verplicht waren steeds oog te hebben voor de financiële effecten voor de gemeenten. Na een schriftelijke vraag van Wivina Demeester, heeft de Vlaamse regering dan maar een procedure uitgewerkt om steeds het « gemeentelijk effecten rapport » bij een nota toe te voegen.

  Samen met enkele collega-fractieleden, diende Wivina Demeester een voorstel in dat de opbrengst van de Gewestelijke Onroerende Voorheffing volledig overmaakt aan de gemeenten. Dit zal zowat 5 miljard extra in de gemeentekas brengen 

  Een ander voorstel houdt o.a. in dat de reeds vroeger betaalde registratierechten bij de aankoop van een nieuwe woning worden verrekend.

 

  Wivina Demeester als fractieleider in de Zoerselse gemeenteraad            

  Op 8 oktober 2000 werd Wivina Demeester verkozen in de gemeenteraad van Zoersel, en werd fractieleider van een herboren cvp-ploeg. Wist u dat Zoersel één van de gemeenten was waar de cvp op 8 oktober mooi gewonnen heeft ?

  Sindsdien tracht Wivina Demeester een coach te zijn voor de nieuwelingen, en probeert zij een modern beleid mee uit te weken. Getuige haar voorstellen rond « e-Zoersel », waarbij zij haar gemeente laat uitgroeien tot een echte digitale gemeente.

 

  

  Schepen, burgemeester en gemeenteraadleden van CVP Zoersel

  Wivina Demeester in de bres voor de partijvernieuwing

  Het schrijven van de tekst « economische rechtvaardigheid in de 21ste eeuw », als bijdrage tot het boek « Hartslagen, christen-democratische verkenningen », was een mooie uitdaging. De tekst kwam voort uit vele boeiende gesprekken met boeiende mensen.

  Met de « bijenkorven » is de vernieuwing van de cvp misschien reeds het meest in de pers gekomen. Als lid van de begeleidingsgroep tracht zij op een kritische manier dit concept mee uit te werken.  

 

Naast de politiek

5 november 2000: International  Women's Contact Antwerp organiseert een bazaar ten voordele van de Palliatieve Hulpverlening Antwerpen en Kontiki. Het werd een succes!

Februari 2001: Betty Mellaerts schreef in de Morgen...

              Foto's:Dieter Telemans

 

Nog in februari: de inhuldiging van het gerenoveerde gedeelte van het Rust- en Verzorgingstehuis Joostens te Zoersel

Juli: Terug naar Oudenaarde