PERSBERICHT

Brussel, 23 november 1999

Onderwerp: CVP wil registratierechten verminderen met 25%

Artikel 4 van de bijzondere wet betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten van 16 januari 1989, geeft de gewesten de mogelijkheid om kortingen toe te kennen op de registratierechten.

De CVP wenst deze bevoegdheid aan te wenden om een korting van 25% toe te kennen op alle overdrachten. Daartoe heeft Vlaams volksvertegenwoordiger Wivina Demeester, samen met de andere CVP-commissarissen FinanciŽn en Begroting, een amendement ingediend op het programmadecreet tot begeleiding van de begroting 2000 van de Vlaamse Gemeenschap.

De korting heeft een impact op alle tarieven die momenteel van toepassing zijn op overdrachten ten bezwarende titel gelegen in het Vlaams gewest, zoals bepaald in het Wetboek der Registratie-, hypotheek- en griffierechten.

Deze belastingsverlaging is veel doelmatiger dan de voorgestelde afcentiemen op de personenbelasting. De kortingen op de registratierechten zijn daarenboven kortingen op de eigen Vlaamse gewestbelastingen.

Concreet gaat het over de volgende tarieven:

Door het invoeren van een substantiŽle korting op de registratierechten op de verkoop van onroerende goederen worden verschillende maatschappelijke doelstellingen gerealiseerd.

Zo maakt de Vlaamse overheid met het invoeren van de korting gebruik van haar goede budgettaire situatie om Ė binnen haar huidige bevoegdheid - iets terug te geven aan de burger na jaren van sparen.

Deze maatregel is bij uitstek een gezinsvriendelijke maatregel. Vele jonge gezinnen hebben het door de hoge prijzen steeds moeilijker om een comfortabele woning te verwerven. Een korting van 25% tempert aanzienlijk de hoge kostprijs van onroerende goederen. Ter illustratie, de voorgestelde korting heeft als gevolg dat op een woning van 4.000.000 frank de aankoopprijs met 125.000 frank wordt verminderd. De voorgestelde vermindering van de registratierechten is dus bijzonder betekenisvol.

De daling van de registratierechten versoepelt het verhuizen, bij verandering van werk. Op die manier past de maatregel ook in een mobiliteitskader en bevordert hij de kwaliteit van het leven. Dichter bij het werk wonen betekent immers meer tijd voor gezin en/of vrije tijd.

De indieners van het amendement zijn bovendien van mening dat de registratierechten door het te hoge tarief hun rechtvaardigheidsaspect voor een deel hebben verloren. Ligt de oorsprong in het vergoeden van de activiteit van het registreren, dan is ze thans verworden tot een belasting op eigendomsverwerving en verhuizen. Er dient trouwens te worden opgemerkt dat BelgiŽ ťťn van de hoogste tarieven in Europa heeft. In de meeste landen van de EU liggen de registratierechten maar liefst de helft lager dan bij ons.

Een eigen woning is de beste vorm van pensioensparen wordt wel eens gezegd, zeker in het licht van de toenemende vergrijzing van onze bevolking. Het stimuleren van eigendomsverwerving is dus een zeer toekomstgerichte maatregel.

De voorgestelde vermindering van de registratierechten is eenvoudig en transparant. Alle tarieven inzake overdrachten ten bezwarende titel vallen eronder; alle panden vallen onder de maatregel. Dit heeft als gevolg dat ook de bedrijven kunnen genieten van de maatregel. Ook voor hen dalen de lasten.

Tenslotte zal het zogenaamde "Laffer-effect", door de stijging van het volume dat op lange termijn kan worden verwacht, ervoor zorgen dat de schatkist een deel van de minderinkomsten terugverdient.

Voor de financiering wordt gebruik gemaakt van het voorziene budget voor de afcentiemen op de personenbelasting. De CVP stelt vast dat de Vlaamse afcentiemen op de personenbelasting, zoals momenteel voorgesteld door de meerderheid zonder wijziging van de financieringswet niet kunnen gerealiseerd worden. Niet alleen is een wijziging van de Bijzondere Financieringswet niet voor morgen, als die er al komt. Maar bovenal is de maatregel zeer weinig effectief, noch efficiŽnt.

De afcentiemen op de personenbelasting worden immers toegekend op de laagste schijf van alle arbeidsinkomens. M.a.w. zowel de lage als de hoge lonen zullen genieten van de korting. Wanneer echter de maatregel wordt gekaderd in de bestrijding van de werkloosheidsval, is het veel effectiever om de beperkte middelen die ter beschikking zijn om de lasten te verlagen, te concentreren op de laagste lonen i.p.v. de laagste schijven.

De CVP wil de werkloosheidsval snel aanpakken en richt zich dan ook op de bevoegdheden die Vlaanderen in de huidige stand van zaken heeft. Zo kan Vlaanderen heel wat maatregelen nemen voor wat betreft kinderopvang en openbaar vervoer. Ook voor het stimuleren van de arbeidsmobiliteit (het dicht bij het werk wonen) hebben we een instrument: de registratierechten.

 

Besluit. Over de bevoegdheid van Vlaanderen om de registratierechten te verlagen bestaat geen discussie. Maar bovenal sluit de maatregel aan bij de gewestelijke bevoegdheden inzake huisvesting en ruimtelijke ordening. Het is een mooi voorbeeld van hoe een overheid de fiscaliteit kan gebruiken om het beleid te sturen. De voorgestelde CVP maatregel hoort duidelijk thuis in de categorie "snel en efficiŽnt" besturen.