Overzicht van het werkjaar 2001-2002

 

CD&V uit de startblokken

Een nieuw werkjaar: een CD & V jaar!

Zekerheid door verandering, de sociaal-economische visie van CD&V

Werken, niet werken, zorgen , opvoeden,  leren, als vrijwilliger werken… Hoe kunnen we al deze dingen combineren? Hoe kan de ondernemingsgeest en de K.M.O., die zorgt voor welvaart en welzijn in Vlaanderen, gestimuleerd en ondersteund worden? Hoe kunnen we duurzaam ondernemen?Hoe kunnen oudere werknemers en hun vaardigheden op de arbeidsmarkt blijven? Hoe kunnen we werklozen de beste kansen geven op de arbeidsmarkt?Hoe kan de sociale zekerheid ‘zekerheid’ bieden in een snel veranderende samenleving?Hoe kunnen jonge gezinnen gesteund worden in het spitsuur van het leven?Op het sociaal-economisch congres dat in september georganiseerd wordt wil CD&V zijn visie voorstellen. De voorbije maanden werd er hard aan de voorbereiding gewerkt.

De discussietekst ‘Zekerheid door Verandering’ wil een antwoord bieden op de bovenstaande vragen. Reacties en suggesties zijn van harte welkom

In de commissie Openbare werken, mobiliteit en energie

Wivina Demeester als voorzitter van de Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie

  Wivina Demeester is geen « gewoon » Vlaams parlementslid. Zij houdt niet van het politieke gekrakeel waarvan vooral de meerderheidspartijen zich bedienen. Zij houdt meer van constructief parlementair werk: werken aan een goede wetgeving, ten dienste van de mensen. Dat zal ook wel één van de redenen zijn geweest waarom zij bij het begin van deze legislatuur werd verkozen tot voorzitter van de belangrijke Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie. Ietwat streng, maar met veel gevoel voor efficiënt vergaderen tracht zij het parlementaire werk in deze commissie goed te laten verlopen. Misschien een tip: als u op zoek bent naar een een lesgeefster vergadertechnieken…

  Dit jaar werden in de commissie een aantal boeiende dossiers behandeld.

  Vorig jaar reeds werd in de commissie de resolutie over de « Lange Termijnvisie Schelde-estuarium » behandeld. Deze problematiek is van levensbelang voor de haven van Antwerpen, maar ook voor een toekomstig goed evenwicht met andere aspecten als de natuurlijkheid en de veiligheid op en rond de Schelde. Intussen heeft ook de Nederlandse regering over dit belangrijke dossier een standpunt ingenomen. Onder leiding van Wivina Demeester werden twee vergaderingen georganiseerd (=uniek) voor zowel de Vlaamse parlementsleden als de leden van de Commissie Verkeer en Waterstaat van de Nederlandse Tweede Kamer. Dat dit succes had, bewijst het officiële voortgangsrapport dat de administratie onlangs aan het parlement heeft voorgesteld: « Aan de gunstige stemming in Nederland ten aanzien van de Vlaamse voorstellen zijn zeker de ontmoetingen van de Commissie Mobiliteit, Openbare Werken en Energie van het Vlaams Parlement met de Commissie van Waterstaat van de Nederlandse Tweede Kamer op 3 september en 23 november niet vreemd. » Wivina Demeester blijft zich intussen verdiepen in het dossier, en volgt het vervolg van heel nabij op. Meer info over de Lange Termijnvisie Schelde-estuarium.

  Een ander dossier dat van enorm belang was voor Antwerpen, maar eigenlijk voor heel de Vlaamse economie, was het dossier-Deurganckdok. Door een rechtsprocedure waren de werken aan dit dok stilgelegd, wat leidde tot een ongelooflijke kostprijs: 18,4 miljoen frank per dag. Bovendien: de rechtsprocedure die aan de grondslag lag van het stilleggen van de werken, leidde enkel tot het uitstellen van de werken. Er was niemand die twijfelde aan het nut van het dok! Wivina Demeester nam toen het moedige besluit om verschillende parlementsleden, over de partijen heen, rond de tafel te zetten. Gedacht werd aan een « nooddecreet ». En zo geschiedde… met veel geduld, met veel precisie, zonder schijnwerpers maar met des te meer verantwoordelijkheidszin, werd onder leiding van Wivina Demeester gebouwd aan een vernuftig staaltje decreetgeving. Vandaag zijn de werken terug gestart. Morgen en overmorgen zullen vele duizenden mensen dankbaar zijn voor wat vandaag werd beslist. Alles over het dossier Deurganckdok

  Tijdens dit werkjaar werd in de commissie eveneens het « Mobiliteitsplan Vlaanderen » besproken. Of beter gezegd: het « Ontwerp-Mobiliteitsplan Vlaanderen ». Dit was eerder een anticlimax. Wat reeds lang vooraf werd aangekondigd als een groot debat over de toekomst van de Vlaamse mobiliteit, werd door de schuld van de meerderheid een « losse flodder ». Immers, de bevoegde minister (Stevaert) had zelf geen mening, of durfde die niet te geven. Hij diende immers een ontwerp-plan in, samengesteld door de administratie. Eigenlijk was dit ook geen plan, maar een honderden pagina’s dikke inventaris van allerlei mogelijke maatregelen. Samen met enkele CD&V-collega’s nam Wivina Demeester het initiatief om het debat wel op gang te brengen, door het STOP-principe in te voeren (een ladder van Lansink voor het mobiliteitsbeleid). Echter, de meerderheid bleef doof. De bespreking was soms wel boeiend, maar het echte beleidswerk bleef achterwege. Een gemiste kans! 

Op vrijdag 4 januari organiseerde Wivina Demeester met enkele collega's een persconferentie over een aantal CD&V -ideeën over mobiliteit.

Samen met enkele collega's van de CD&V fractie in de commissie mobiliteit diende ik een motie in over de toegankelijkheid van  de Lijn voor rolstoelgebruikers. Mobiliteit is immers ook een recht voor personen met een handicap. Ook  organiseerde de korf handicap en samenleving een boeiende studienammidag over toegankelijkheid. 

Vorig jaar werd in de commissie de resolutie betreffende de voorbeeldrol van de overheid inzake energie-efficiëntie goedgekeurd. Na de goedkeuring van het Kyoto-protocol door het Vlaams Parlement volgden in de commissie nog heel wat boeiende discussies hierover. In 'Kyoto: hoe kunnen de doelstellingen gehaald worden?' en 'Rationeel energiegebruik' geeft Wivina Demeester graag mijn visie over deze problematiek. Op 8 juli brengt de commissie Openbare werken, mobiliteit en Energie een werkbezoek aan BASF in dit verband.

  Wivina Demeester is kosmopoliet: zij voelt zich thuis duizenden kilometer ver. Letterlijk en figuurlijk, bv. in Singapore. Singapore is een stadsstaat dat erg gelijkend is met Vlaanderen, maar waarvan Vlaanderen ook nog veel kan leren. Onder leiding van Wivina Demeester trok de commissie dan ook naar Singapore, om daar kennis te gaan opdoen: reizen om te leren.

  Schriftelijke vragen

De herschikkingvan de inkomenscoëfficiënten  bij de sociale woningmaatschappijen-gevolgen voor de armste bewoners

 Schriftelijke vraag aan Minister Stevaert; Openbaar vervoer te water- onderzoek KULeuven

  Schriftelijke vraag aan Minister-President  P. Dewael  en Minister Stevaert; Dodehoekspiegels-toepassing door de Vlaamse Overheid

 Schriftelijke vraag aan Minister Stevaert; Verkeersdrukte-tellingen en antwoord

 

Wivina Demeester als bezorgd lid van de oppositie

Zorgen voor elkaar is steeds het adagio van CD&V geweest. Verbondenheid met zieke  of kwetsbare mensen is voor Cd&V een vanzelfsprekendheid.

Onder de paars-groene regering  daarentegen worden de zorgtekorten steeds groter.

  Door de vorige regering werd begonnen met de  uitbreiding van de plaatsen in de rust- en verzorgingstehuizen. De uitbreidingen die nog in deze legislatuur moesten  gerealiseerd worden, worden nu door de paars-groene regering uitgesteld. In de budgetten van 2001 en 2002 wordt ook flink bezuinigd op palliatieve zorgen. We weten ook nog altijd niet met welke middelen de zorgverzekering zal worden uitgevoerd.

  In de kinderopvang en de geestelijke gezondheidszorg is er te weinig capaciteit, evenals in de zorg voor personen met een handicap. Wegens een gebrek aan middelen worden aanvragen tot uitbreiding van instellingen geweigerd.

 

Wivina Demeester als fractieleider in de Zoerselse gemeenteraad

  Net zoals vele andere gemeenten, kent ook Zoersel vele tientallen (zelfs honderden) zonevreemde woningen. Voor sommige gezinnen betekent dit een regelrechte ramp. Vanuit Zoersel heeft zij de druk op de ketel gezet in Brussel. En vanuit Brussel keert zij met oplossingen terug naar Zoersel. Tenminste, als de coalitiepartner ook meewil…

  Verder was Wivina Demeester de grote pleitbezorger voor de snelheidsvermindering op een heel aantal Zoerselse wegen tot 50 km/u. Eerst waren anderen wat huiverachtig, maar na de doorslaggevende  argumenten van WDM was iedereen mee.      

Naast de politiek

Recht van Antwoord

Het voorbije jaar was ik af en toe te gast als wijze in Recht van Antwoord. In dit programma kunnen mensen wie onrecht werd aangedaan, hun recht van antwoord vragen. Het gaat over zeer concrete problemen, waarmee mensen dagdagelijks geconfronteerd worden. Ik doe dan ook graag verslag van een aantal cases.

25 jaar Hartekinderen

 Op 20 april 2002 vierde Hartekinderen zijn 25 ste verjaardag.

Een Raadsel voor Zoersel

Op 15 juni werd 2002 de tentoonstelling 'Een raadsel voor Zoersel' geopend. 

ModeNatie en FFI

Op 15 juni 2002 werd in Antwerpen de ModeNatie geopend, een plek waar verschillende actoren uit de modewereld mekaar zullen kunnen ontmoeten. Als nieuwe voorzitter van FFI, ben ik verheugd dit te kunnen meemaken.

Huis aan de Voorne

Op 22 juni 2002 opende het huis aan de voorne (een project beschermd wonen van Monnikenheide) zijn deuren

GRAM-prijs

Op 22 juni 2002 werd de GRAM-prijs uitgereikt. Hiermee wil GRAM meewerken aan de herwaardering van het beropes- en technisch onderwijs. Ik stak de leerlingen, hun leerkachten en hun ouders graag een hart onder de riem.