Snelheidsbeperking op de Zoerselse wegen

De aanvraag van de gemeente Zoersel om snelheidsbeperkingen tot 50 en 70 km/uur te mogen invoeren in onze gemeente werden door de Vlaamse  overheid goedgekeurd. Een lager snelheid betekent dat er een veel minder lange afstand nodig is om te stoppen. Omdat elk verkeersslachtoffer er één te veel is, kiest het gemeentebestuur voor deze snelheidsbeperkingen. Het zal uiteraard wel een aanpassing zijn voor de autogebruiker op de Zoerselse wegen. Daarom is het belangrijk dat de gemeente tijdig een informatie- en sensibiliseringscampagne start naar de bevolking toe.

argumenten

-Schilde heeft een gelijkaardig reglement

Indien Zoersel niet eenzelfde regeling treft, zullen op verschillende wegen bij de gemeentegrens grote(re) snelheidsveranderingen ontstaan. Dit zou niet coherent zijn. 

-Hiërarchie in de wegen

Op een aantal gewestwegen is de snelheid beperkt tot 70km/u ; in het kader van de wegenhiërarchie is het aangewezen om de snelheid op de gemeentewegen lager te brengen. Een modern mobiliteitsbeleid heeft nood aan een hiërarchie in de wegen.

-De veiligheid verhoogt! Zoersel op weg naar een nulslachtofferbeleid

Het « nulslachtofferbeleid » in het verkeer is één van de belangrijke thema’s in het CD&V-partijprogramma. De verkeersveiligheid moet dan ook een thema zijn waar CD&V het verschil maakt!   

In 1999[1], kende Zoersel 116 ongevallen met letsel tot gevolg. Hiervan waren er drie ongevallen die zich voordeden op autosnelwegen, 69 op gewestwegen, en 44 ongevallen op de gemeentewegen. Er vielen 3 doden, 23 ernstig gewonden en 128 licht gewonden. Voor een gemeente met een uitgesproken woonkarakter, is dit een zware tol. De kwaliteit van het wonen in Zoersel, is toch verbonden met een veilige leefomgeving, waarvan de verkeersveiligheid een heel belangrijk deel van uitmaakt. 

Een belangrijke factor voor ongevallen, is de snelheid van de auto’s. Snel rijden verhoogt niet alleen het risico op een ongeval, maar verhoogt eveneens het risico op een ernstig of dodelijk ongeval[2]. Dit heeft te maken met een aantal factoren :

·                    Bij een hoge snelheid verkleint het gezichtsveld en wordt het moeilijker om een onverwacht obstakel te vermijden. Zo heeft een voetganger een gezichtsveld van 180°. Achter het stuur vernauwt het gezichtsveld tot 100° bij 40 km/u, 75° bij 70 km/u en 45° bij 100 km/u.

·                    Bij een hoge snelheid vergroot uiteraard de remafstand :

Snelheid

Afstand afgelegd

tijdens de reactietijd

(tijd voor men begint te remmen)

Remafstand

Stopafstand

50 km/u

14m

13m

27m

70 km/u

19m

25m

44m

90 km/u

25m

41m

66m

120 km/u

33m

72m

105m

De gevolgen zijn navenant :

Het aantal doden per 1000 letselongevallen neemt in belangrijke mate toe naarmate de toegestane snelheidslimiet hoger ligt :

Snelheidslimiet

Ernst

(aantal doden per

1000 ongevallen)

30 km/u

5

50 km/u

14

70 km/u

32

90 km/u

47

120 km/u

59

De impact van de botssnelheid is vooral voor de zwakke weggebruiker (fietsers en voetgangers) zeer kritiek : 5% van de voetgangers die aangereden worden door een voertuig dat tegen 30 km/u rijdt, overlijdt. Tegen 50 km/u bedraagt het overlijdenspercentage 45% en tegen 65 km/u is de overlijdenskans 85%. Bij 80 km/u is de overlevingskans praktisch nihil.

Maar ook de inzittenden van een voertuig lopen een groter risico bij hogere snelheid : het overlijdenspercentage voor de inzittenden van een voertuig dat betrokken is in een ongeval tegen 80 km/u is 5x hoger dan wanneer de botsing tegen 30 km/u gebeurt. 

  -De verkeersleefbaarheid verhoogt

Zoersel is een woongemeente. Een goede leefbaarheid is een eerste vereiste om ook in de toekomst een kwaliteitsvolle woongemeente te blijven. De verkeersleefbaarheid is daar een belangrijk onderdeel van.

Aan de Vlaamse bevolking werd in 1997 en in 1998 gevraagd welke buurtproblemen volgens hen vaak voorkomen[3]. Problemen die gerelateerd zijn aan verkeer scoren zeer hoog. De onaangepaste snelheid in het verkeer wordt zowel in 1997 als in 1998 gezien als het meest voorkomende probleem. 

De mobiliteit verhoogt, dat zal ook in de toekomst zo blijven. Jaar na jaar worden er meer auto’s ingeschreven. Het moet de uitdaging zijn van de overheid (ook van de gemeente) om, ondanks de toenemende mobiliteit, toch de verkeersleefbaarheid te verbeteren.

Een aantal aspecten van de verkeersleefbaarheid, zoals het geluid, trilling, subjectieve verkeersveiligheid, nemen toe naarmate de snelheid van de wagens toenemen. Ook de oversteekbaarheid van een weg vermindert naarmate de snelheid van de wagens toeneemt.   

Wivina Demeester

22 november 2001[1]  Cijfers uit de statistieken van het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS).

[2]  Cijfers uit de statistieken van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV).

[3]  Federale Veiligheidsmonitor 1997 en 1998 van de Algemene Politiesteundienst, aangehaald in het “ontwerp-mobiliteitsplan Vlaanderen”, 221.