Krachtlijnen bestuursperiode 2001-2006

Uit: Krachtlijnen Bestuursperiode 2001-2006, Zoersel, Gemeente Zoersel,2001,8p.

De vier partijen die de meerderheid uitmaken van de huidige Zoerselse gemeenteraad (CVP, VU-ID, AGALEV,SP) kozen ervoor geen gedetailleerde beleidsnota op te maken. Ervaring leert immers dat een document dat "af" is snel achterhaald kan zijn, omwille van wettelijke verplichtingen of hinderpalen, gewijzigde feitelijke omstandigheden en veranderde inzichten. Door de aanwezigheid van een stevig onderling vertrouwen is het mogelijk de beleidsnota te beperken tot een aantal krachtlijnen, die de leidraad zullen vormen in het beslissingsproces van het bestuur de komende zes jaar.

Op het gebied van FinaciŽn engageert de meerderheid zich de middelen van de gemeenten verder zorgzaam te beheren. Daarbij wordt ernaar gestreefd de belastingdruk voor de bevolking gelijk te houden of te verminderen.

Het bestuur zet een maximale dienstbaarheid naar de bevolking voorop, waarbij het speciale aandacht wil schenken aan zwakkere groepen. De gemeentelijke diensten zullen dan ook verder gemoderniseerd worden, en er zal veel aandacht besteed worden aan een goede communicatie met de burger. Om de burger sneller te kunnen informeren wordt gestart met een GGD flits, die de maanden dat GGD niet verschijnt, aan de bevolking wordt bedeeld. Er zal een "sociaal huis" worden opgericht, dat het gemeentelijke en OCMW takenpakket zal bundelen. Op die manier moet de bevolking voor alle aanvragen op dezelfde plaats zijn, en wordt de drempel naar sociale dienstverlening verlaagd. Ook wordt er gezorgd voor een KMO-loket ten dienste van de middenstand.

Omdat het bestuur veel belang hecht aan de de versterking van het sociaal weefsel, zullen zoveel mogelijk initiatieven worden ondersteund die  verenigingsleven bevorderen. Ook het bereikbaar maken van cultuur voor iedereen, en een doelmatig en efficiŽnt beheer van de sportinfrastructuur is daarbij niet onbelangrijk.

Daar de leefbaarheid van de dorpskernen een prioriteit vormt voor het bestuur, zullen een aantal werken worden doorgevoerd (heraanleg van het dorpsplein in Sint-Antonius; afwerking van het plein in Halle, planning en heraanleg van de doortocht door Zoerseldorp). Om de leefbaarheid te verhogen is het  nodig dat het afvalbeleid nog wordt verbeterd. Hiervoor wil de meerderheid het volledige DIFTAR-systeem invoeren, wordt onderzocht of er meer nog meer afvalfracties aan huis kunnen worden opgehaald, zal de werking van het kringlooppark worden geŽvalueerd, en wordt de forfaitaire huisvuilbelasting afgeschaft. In de woonkernen moeten voldoende handel en bedrijven aanwezig zijn, dit zonder de woonfunctie te hinderen.

In het kader van de ruimtelijke ordening wil de meerderheid het probleem van de zonevreemdewoning aanpakken, samen met de sportieve en culturele infrastructuur. Voor de zonevreemdewoningen zal een inventaris worden opgemaakt, gevolgd door een BPA. Het BPA zonevreemde bedrijven zal verder worden uitgewerkt.

Gezien het probleem van de hoge prijzen voor gronden en woningen zal er gestreefd worden naar de realisatie van projecten van sociale woningbouw.

De verkeersveligheid is een belangrijk item voor de meerderheid. Er zal een globaal plan worden uitgewerkt om de veiligheid van voetgangers en fietsers te verhogen. Ook wordt er geijverd voor meer veiligheid op de gewestwegen. Betreffende de omleidingsweg rond Zoersel zal het bestuur blijven pleiten voor een spoedige realisatie en waar mogelijk een groene buffer. 

Doorheen het beleid krijgen twee groepen bijzondere aandacht: de senioren en de jeugd. Het seniorenbeleid blijft een tweesporenbeleid. Voor de groep actieve senioren wil het bestuur een beleid voeren waarin activiteiten en ontmoetinsmogelijkheden worden ondersteunt en geŲrganiseerd. Voor de hulpbehoevende senioren zullen alle maatregelen worden genomen die in funcie staan van het zo lang mogelijk kunnen thuiswonen, met de nodige levenskwaliteit.

Ten aanzien van de jeugd zal meer aandacht worden besteed aan jeugdwelzijn. Dat wil zeggen ook gericht op jongeren in probleemsituaties. Het project van de buitenschoolse kinderopvang te St. Antonius zal worden geŽvalueerd, en de speelpleinwerking wordt waar mogelijk uitgebreid naar de korte vakanties.

Ten slotte wil het bestuur streven naar een veilig Zoersel. Daartoe wordt er werk gemaakt van een succesvolle en snelle invoering van de eenheidspolitie, en zal de wijkwerking worden uitgebreid en zichtbaar gemaakt. De bestrijding en het voorkomen van inbraken vormt een prioriteit. Een aantal maatregelen die in dit verband zullen worden genomen of uitgebreid zijn: afwezigheidstoezichten, techno-preventieve controles en adviezen, het verhogen van de sociale controle, ondermeer door buurtinformatienetwerken (BIN), inbraak-preventieacties (IPA), het opmaken van een subsidiereglement voor de beveiliging van woningen.

 

Schepenen en bevoegdheden

Katrien Schryvers, Burgemeester: algemene coŲrdinatie politiek beleid, veiligheid, feestelijkheden en protocol, onthaal, bevolking en burgerlijke stand, kieszaken, OCMW, seniorenbeleid, onderwijs, communicatie, rechtszaken

Wim van Haegendoren, eerste schepen: ruimtelijke ordening en stedenbouw, coŲrdinatie rioleringsprojecten, informatica, personeel, bestuurlijke organisatie

Bob Peeters, tweede schepen: leefmilieu, natuurbeleid, bosbeheer, afvalverwerking, verkeersveiligheid en leefbaarheid, openbaar vervoer, internationale samenwerking

Max Frans, derde schepen: aanleg en onderhoud wegen, onderhoud grachten en waterlopen, oprichting en onderhoud gebouwen, aanleg en onderhoud parken en plantsoenen, begraafplaatsen, uitvoering materiŽle hulp aan verenigingen, landbouw en middenstand

Guido Pacquť, vierde schepen: sociale zaken, pensioenen, gehandicaptenzorg, tewerkstelling,, sociale toelagen, gezondheidszorg- en preventie, emancipatie, vormingsdienst,drugbeleid, sociale huisvesting, kinderopvang

Bart Sebreghts, vijfde schepen:financiŽn, begroting, belastingen, boekhouding, financiŽle voogdij over ondergeschikte besturen en instellingen, patrimonium, jeugd

Bart bouciquť, zesde schepen: sport, beheer sportinfrastructuur, cultuur, kunst, kunstpatrimonium, beheer culturele infrastructuur, subsidies verenigingen, logistieke dienstverlening aan verenigingen, toerisme, bibliotheek, verzustering