Een aantal van de resoluties en decreten die Wivina Demeester (mede) indiende:

Werkjaar 2002-2003

Voorstel van resolutie betreffende een strategisch plan ter voorkoming van hinder bij openbare werken

Voorstel van resolutie betreffende de tijdige indiening van ontwerpen van decreet inzake het onderwijs met het oog op een rechtszekere en ordentelijke start van het schooljaar

Voorstel van decreet houdende bepalingen tot de oprichting van een Universiteit Antwerpen

Werkjaar 2001-2002

Met redenen omklede motie over het negeren van rolstoelgebruikers door De Lijn

Voorstel van resolutie betreffende de invoering van het STOP-principe in het mobiliteitsbeleid als algemene beleidslijn voor het Mobiliteitsplan Vlaanderen

Voorstel van resolutie betreffende het samenwerkingsakkoord inzake het investeringsplan 2001-2012 van de NMBS.

Voorstel van decreet voor enkele bouwvergunningen waarvoor dwingende redenen van groot algemeen belang gelden (Deurganckdok)

Werkjaar 2000-2001

Voorstel van decreet betreffende  de bestemming van de onroerende voorheffing van het Vlaams Gewest

Voorstel van reslotie betreffende de rol van de gewesten in het spoorbeleid

Voorstel van resoulutie betreffende de langetermijnvisie voor een integrale ontwikkelingsschets van het Schelde-Estuarium

Werkjaar 1999-2000

Amendement bij het voorstel van resolutie betreffende de voorbeeldrol van de overheid met betrekking tot energiebesparing

Voorstel van resolutie betreffende het organiseren van autoloze zondagen

Voorstel van resolutie betreffende de uitvoering van publiek-private samenwerking en het oprichten van een kenniscentrum