Verslag parlementaire initiatieven 2003-2004 Wivina Demeester

 

 

A. Voorstellen van decreet

 

Voorstel van decreet van de heren Robert Voorhamme en Marc van den Abeelen,

mevrouw Wivina Demeester-De Meyer en de heren Herman Lauwers en Jo Vermeulen houdende wijziging van het decreet van 4 april 2003 houdende bepalingen tot de oprichting van een Universiteit Antwerpen en tot wijziging van het decreet van 22 december 1995 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot de Universiteit Antwerpen, wat het Universitair Ziekenhuis Antwerpen betreft
Nr. 2174 (2003-2004) 1

Voorstel van decreet van mevrouw Wivina Demeester-De Meyer, mevrouw Sonja Becq, mevrouw Veerle Heeren en de heren Johan De Roo, Jan Laurys en Erik Matthijs houdende wijziging van artikel 109 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten
Nr. 2162 (2003-2004) 1 

Voorstel van decreet van mevrouw Veerle Heeren, de heer Ludwig Caluwé, mevrouw Sonja Becq, de heer Jan Laurys, mevrouw Wivina Demeester-De Meyer en de heer Carl Decaluwe houdende wijziging van de Provinciekieswet van 19 oktober 1921 en van de Gemeentekieswet, gecoördineerd op 4 augustus 1932, wat de paritaire vertegenwoordiging van vrouwen en mannen op de kandidatenlijsten betreft
Nr. 2111 (2003-2004) 1

Voorstel van decreet van mevrouw Wivina Demeester-De Meyer c.s. houdende wijziging van artikel 48, tabel I, van het Wetboek der Successierechten
Nr. 2110 (2003-2004) 1 

 

 

B. Vragen

 

Actuele vraag van mevrouw Wivina Demeester-De Meyer tot mevrouw Adelheid Byttebier, Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen, over de tekorten bij het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap
Nr. 37 (2003-2004)

 

C. Motie

 

Met redenen omklede motie van de heren Ludwig Caluwé, Carl Decaluwe en Jos De Meyer en mevrouw Wivina Demeester-De Meyer tot besluit van de op 30 september 2003 door de heren Ludwig Caluwé en Jan Penris in commissie gehouden interpellaties tot de heer Gilbert Bossuyt, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie, respectievelijk over de heraanleg van de Antwerpse ring en over de aanhoudende problemen in het Antwerpse verkeersdossier
Nr. 1837 (2003-2004) 1

 

D. Amendement

 

Amendement op de begroting van het Vlaams Fonds om een oplossing te bieden voor het tekort om de voorschotten van de maand december aan de instellingen voor gehandicapten volledig uit te betalen en de achterstallige betalingen van 5 miljoen euro aan de instellingen (mede veroorzaakt door de achterstallen van de Nationale Loterij).

Nr. 15 (2003-2004) 2

 

E. Varia

 

Wivina Demeester wil ook vanuit de oppositie bijdragen aan een goed bestuur. Tijdens haar laatste parlementair werkjaar organiseerde ze daarom de “Seppensgesprekken”, luister- en discussiemomenten over de volgende onderwerpen: “Het uitzicht van economisch Vlaanderen in 2020”;“Is Vlaanderen voorbereid op een vijfgeneratiesamenleving?;“Moeder, waarom werken wij?”; “En wat als journalisten en politici van plaats wisselen?”; “De plaats van cultuur in onze samenleving”.De Zoerselse Seppensgesprekken handelden over thema’s die belangrijk zijn voor het lokale niveau: “Zoersel als nichespeler”; “Duurzaam Zoersel;. “Over een glazen afvalbol in een architecturale verpakking”; “Veiligheid zonder grenzen”.