vlaams parlement

/// dienst schriftelijke vragen

 

 

jaak gabriels

vlaams minister van economie, buitenlandse handel en huisvesting

 

 

Vraag nr. 71

van 14 maart 2002

van mevrouw wivina demeester-de meyer

 

 

 

Sociale huisvesting   -   Herschikking inkomenscoŽfficiŽnten

 

In 2001 werd het systeem van de inkomenscoŽfficiŽnten zoals gehanteerd door de huisvestingsmaat≠schappijen, grondig herschikt. De toenmalig bevoegde minister beloofde het systeem te evalueren en eventueel bij te sturen na een jaar.

 

De huisvestingsmaatschappijen kunnen een tegemoetkoming geven aan de huurders. Sommige huis≠vestingsmaatschappijen verlenen die tegemoetkoming aan de armste huurders, die veelal benadeeld worden door de herschikking van de inkomenscoŽfficiŽnten. De huisvestingsmaatschappijen kunnen deze tegemoetkoming echter enkel verlenen bij een positieve resultatenrekening in het voorgaande jaar.

 

Hierdoor dreigt de huur voor de armste huurders onbetaalbaar te worden.

 

1.       Is de evaluatie van de herschikking van de inkomenscoŽfficiŽnten reeds gestart ?

 

2.       Wanneer worden de resultaten van deze evaluatie verwacht ?

 

3.       Onderkent de minister dat de herschikking van de inkomenscoŽfficiŽnten in het nadeel is van de armste huurders ?

 

4.       Welke initiatieven worden vooropgesteld om de huur voor de armste bewoners van de sociale≠woningmaatschappijen betaalbaar te houden ?


 

                   De Vlaamse minister van Economie, Buitenlandse Handel en Huisvesting

                             

Antwoord op vraag nr. 71, van 14 maart 2002, van mevrouw Wivina Demeester Ė De Meyer, Vlaams Parlementslid.

-------------------------------------------------------------

 

In mijn beleidsbrief heb ik reeds aangekondigd dat ik een uniform sociaal huurstelsel voor alle verhuurders van sociale huurwoningen wens uit te werken. Het huidige sociaal huurbesluit van 20 oktober 2000 is immers uitsluitend van toepassing op de verhuring van sociale huurwoningen door de sociale huisvestingsmaatschappijen. Titel VII van de Vlaamse wooncode voorziet echter in een uniform sociaal huurstelsel.

 

De problematiek van de inkomenscoŽfficiŽnten zal naar aanleiding van de uitwerking van het uniform sociaal huurbesluit herbekeken worden. Er zal hierbij zowel aandacht worden geschonken aan de betaalbaarheid van de huurprijzen voor de armste huurders als aan de financiŽle leefbaarheid van de huurprijsberekening voor de sociale huisvestingsmaatschappijen met een groot aantal huurders met een laag inkomen. Het Vlaams Parlement heeft 30 januari 2002 een met redenen omklede motie aangenomen waarin het aan de Vlaamse regering vraagt om in structurele oplossingen te voorzien voor de financiŽle situatie van de sociale huisvestingsmaatschappijen met een laag IC. Ik zal met deze motie dan ook rekening houden bij het uitwerken van een uniform sociaal huurstelsel. 

 

 

 

 

 

 

 

Jaak GABRIELS