SCHRIFTELIJKE VRAAG

 

AAN DE HEER PATRICK DEWAEL,

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

en

AAN DE HEER STEVE STEVAERT,

MINISTER VICE-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, MOBILITEIT EN ENERGIE

 

 

Betreft :             dodehoekspiegels – toepassing door de Vlaamse overheid

 

 

Gemiddeld twee voetgangers of fietsers per maand verongelukken omdat zij in de blinde hoek terecht komen van een vrachtwagen. De dodehoekspiegel of –camera is dan ook een instrument dat dringend verplicht moet worden gesteld.

 

Omdat het federale niveau talmt en het thema op Europees niveau wil aansnijden (hopelijk met succes), had Vlaams minister van Openbare Werken, Mobiliteit en Energie eerder aangekondigd dat hij op Vlaams niveau een initiatief zou nemen.

 

Voor alle aanbestedingen die uitgeschreven worden door de Vlaamse overheid, zal in het lastenboek verplicht worden ingeschreven dat dodehoekapparatuur verplicht wordt voor de vrachtwagens van de aannemers.

 

In dit licht wens ik de volgende vragen te stellen:

 

1.      Wordt er effectief een « dodehoekparagraaf » ingeschreven in de gunningsvoorwaarden bij opdrachten die door de Vlaamse overheid worden uitgeschreven ? Zo nee, waarom niet ?

 

2.      Zijn of worden de vrachtwagens van de Vlaamse overheid (ministerie en Vlaamse Openbare Instellingen) eveneens uitgerust met dodehoekapparatuur ? Zo ja, hoeveel ? Zo nee, waarom niet ?

 

 

Wivina Demeester

4 september 2001   

Antwoord van Minister Stevaert

1. De omzendbrief OW2000/1 van 10 april 2001 schrijft voor dat vanaf 1 mei 2001 het uitrusten van bedrijfswagens met gezichtsveldvergrotende systemen moet worden opgenomen in het veiligheids- en gezondheidsplan van tijdelijke en mobiele bouwplaatsen om te beantwoorden aan artikel 25,4° van het Koninklijk Besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke en mobiele bouwplaatsen.

 

Conform artikel 30 van dit KB maakt het veiligheids- en gezondheidsplan deel uit van de bestekken, zodat de gezichtsveldvergrotende systemen een contractuele verplichting voor de inschrijvers zijn.

 

De bepalingen van voormelde omzendbrief worden sindsdien toegepast binnen de administraties van het departement Leefmilieu en Infrastructuur die onder mijn bevoegdhied ressorteren.

 

2. De vrachtwagens van de Vlaamse overheid worden uitgerust met een antidodehoekspiegel of –camera.

 

Bij de administratie Wegen en Verkeer zijn de meeste vrachtwagens (80%) reeds uitgerust met een antidodehoekspiegel. De resterende zullen vóór het einde van het jaar uitgerust zijn. Bij de administraties Waterwegen en Zeewezen en Ondersteunende Studies en Opdrachten zijn ook reeds een aantal vrachtwagens uitgerust met deze spiegel. Bestellingen voor de andere zijn geplaatst of zullen eerstdaags geplaatst worden.