PERSBERICHT

Brussel, 16 maart 2000

Onderwerp: Automatische toekenning van de verminderingen inzake onroerende voorheffing is een succes.

Vandaag antwoordde Patrick-Dewael in de commissie Financin en Begroting van het Vlaams Parlement op vragen omtrent de eigen inning van de onroerende voorheffing.

De CVP is verheugd dat de sociale doelstelling die werd beoogd bij het invoeren van de automatische toekenning van de verminderingen wordt bereikt.

De cijfers die de minister-president aanhaalde bevestigen dit. Zo is de vermindering die aan gezinnen wordt toegekend wegens kinderlast in waarde gestegen van 1,85 miljard in 98 naar meer dan 2 miljard voor 99. De automatische toekenning van de vermindering wegens bescheiden woning is eveneens een succes. Voor gans Vlaanderen zijn er 130.000 belastingplichtigen mr die kunnen genieten van deze korting, dit komt overeen met een stijging van de verminderingen voor bescheiden woningen met 300 miljoen. In totaal worden dus voor 500 miljoen extra verminderingen toegekend.

Deze cijfers houden dan nog geen rekening met de ingediende bezwaarschriften van mensen die de vermindering niet automatisch hebben gekregen. De minister-president merkte trouwens op dat van de 80.000 ingediende bezwaarschriften er een groot deel te herleiden zijn tot vragen om uitleg t.g.v. de gewijzigde vermindering. Men stelt zelfs vast dat er bezwaren worden ingediend juist omdat men nu voor het eerst een vermindering krijgt. Bovendien waren er ook vroeger bezwaarschriften inzake onroerende voorheffing, gemiddeld een 20.000 tal per jaar. Dit neemt niet weg dat diegenen die door fouten van overheidswege niet hebben kunnen genieten van de vermindering recht hebben op een ambtshalve toekenning ervan.

We kunnen stellen dat de sociale doelstelling die de vorige regering beoogde met de automatische toekenning bereikt is. Het aantal verkrijgenden van de verminderingen inzake onroerende voorheffing is significant gestegen. Het is duidelijk dat het vooral de sociaal zwakkeren, die niet de kennis hebben van de wetgeving ter zake, hiervan de vruchten dragen.

Voor meer informatie: Wivina Demeester tel 02/ 552.92.10