Veiligheidsplan van CD&V

-CD&V is radicaal tegen een beleid van laksheid en gedogen

-De overheid moet zorgen voor de handhaving van normen

 Het veiligheidsplan van CD&V beoogt:

 -Straffeloosheid aanpakken door verhoging van de pakkans bij misdrijven

-Misdadigers moeten daadwerkelijk worden bestraft

-Een snellere berechting

-De straf moet effectief worden uitgevoerd

-Een goede preventie

 A) Pakkans vergroten

  1) Een alert bestuur

  -Een wettelijke basis voor gegevensuitwisseling van politie en justitie aan de bestuurlijke overheid. Hierdoor kan de bestuurlijke overheid misbruik van bestuurlijke handelingen door criminele actoren uitschakelen. Dit is op basis van de huidige wetgeving niet geregeld.

  -Een rotatiesysteem in sectoren met een groot risico op corrupt gedrag (bvb. voedselkeuring).

  -Slagkrachtige staatsveiligheid

  -Het recht op de privacy mag geen instrument zijn om misdrijven ongestraft te laten.

  2) Investeren in netwerken om de pakkans te vergroten

  -Wettelijke grondslag voor samenwerking tussen politie en justitie en buurten, BIN’s (BuurtInformatieNetwerken), WIN’s (WinkelInformatieNetwerken), banken, verzekeringsmaatschappijen, bewakingsfirma’s, detectives enz…

  -Internationale samenwerking bevorderen in de strijd tegen de georganiseerde crimininaliteit door:

  *Een Europese procureur-generaal die een bevoegdheid tot opsporing en vervolging heeft over het hele Europese grondgebied, en ook maatregelen kan vorderen van nationale rechters (zoals huiszoeking, DNA-onderzoek, telefoon-tap enz…) Nu is hiertoe uitlevering of een rogatoire commissie nodig.

  *De erkenning door de EU lidstaten van elkaars strafvonnissen, zodat straffen uitgesproken in de éne lidstaat een gevolg hebben in de hele Unie, en overal kunnen worden uitgevoerd.

  3) Middelen om de pakkans te vergroten

  -Onbemande camera’s op wegen, in het openbaar vervoer, op bepaalde openbare plaatsen. Aan burgerpersoneel wordt de bevoegdheid verleend om handelingen te stellen die de vaststelling ondersteunen, zodat de politie daarmee niet langer belast is.

-Meer blauw op straat. De politiehervorming van paars-groen zorgde niet voor meer, maar voor minder blauw op straat.

-Gelinkte databanken kunnen onregelmatigheden in de sociaal-economische, fiscale en financiële sfeer makkelijker aan het licht brengen.

-Middelen om gericht te speuren naar financiëel-economische en belastingfraude. Hiertoe moet geïnvesteerd worden in ICT.

-Criminele netwerken aanpakken door het traceren van geldstromen via:

·        de mogelijkheid om het bankgeheim op te heffen te vergroten

·        uitbreiding van de omkering van de bewijslast bij de herkomst van verdachte vermogens.

·        Akkoorden met “financiële en fiscale paradijzen”

 

B) Snellere reactie en rechtspleging en effectieve bestraffing

  -Van zodra er voldoende bewijs is voor bepaalde zware feiten, kan de verdachte worden verwezen naar de strafrechter zonder dat er bijkomende onderzoeken moeten gebeuren naar andere feiten waarvan hij wordt verdacht.

  -Vermijden van procedure- en vormfouten die tot buitenvervolgingstelling en vrijspraak leiden doorvolgende maatregelen:

*onregelmatig verkregen bewijsmateriaal en vormvereisten verhinderen niet dat de verdachte wordt veroordeeld bij de aanwezigheid van voldoende regelmatig verkregen bewijsmateriaal.

*groot aantal vormvereisten en nietigheden schrappen, rekening houdend met artikel 6 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens.

-Een effectief jeugdsanctierecht:Minderjarigen die verschillende keren een misdrijf plegen, moeten in een jeugdgevangenis kunnen opgesloten worden.

C)Effectieve uitvoering van de straffen

  -De wetgeving inzake de vervroegde invrijheidsstelling (wet Lejeune) moet worden geëvalueerd, en mag niet dienen om de overbevolking in gevangenissen op te lossen.

  -De quasi-automatische strafvermindering tegen het einde van de gevangenschap wordt uitgesloten.

  -Oprichting van een rechtbank die de straf uitvoert. Nu ligt deze taak bij de Minister.

  -De begeleidingscapaciteit voor het elektronisch toezicht willen we laten toenemen

  D) Preventie

·        Fiscale aftrekbaarheid van veiligheidsinvesteringen door bedrijven, handelaren, zelfstandigen en vrije beroepen.

·        De belangrijkste vorm van preventie bestaat uit het ondersteunen van buurten, gezinnen, verenigingen en het onderwijs. Zij zorgen voor een sterke sociale cohesie en de opvoeding van mensen, en zijn dan ook de partner van de overheid in het voorkomen van criminaliteit.