Nota

Betreft: De tegemoetkomingen aan gehandicapten

1) Bedoeling: de discriminatie wegwerken door loskoppeling van het inkomen van de partner van de gehandicapte met het bedrag van de tegemoetkoming, door het afschaffen van art. 7, paragraaf 1 van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten en deze vraag bespreekbaar stellen binnen de partij.

2) Inhoudelijk

Deze tegemoetkomingen aan gehandicapten dienen ter vervanging of ter aanvulling van het inkomen van de gehandicapte persoon die niet in staat is, wegens zijn of haar handicap, een voldoende inkomen te verwezenlijken Wanneer deze persoon bijkomende lasten te dragen heeft, vullen deze bijdragen zijn inkomen aan.

De inkomensvervangende tegemoetkoming wordt toegestaan wanneer de gehandicapte persoon niet in staat is meer dan een derde te verdienen van wat een gezonde persoon, door uitoefening van een beroep, kan verdienen. De integratietegemoetkoming daarentegen wordt toegekend aan de gehandicapte persoon die, ten gevolge van een vermindering van zijn zelfredzaamheid, bijkomende kosten heeft om zich in het maatschappelijk leven in te passen.

Het bedrag van de tegemoetkoming wordt verminderd met het bedrag van het belastbaar inkomen van de gehandicapte en van zijn echtgenoot of de persoon waarmee hij een gezin vormt. Dit bedrag moet een bepaalde grens overschrijden. Dit wordt gesteld in art. 7, 1 van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten.

3 ) Motivering:

Deze wet op de integratie- en inkomenstegemoetkoming heeft tot gevolg dat er een discriminatie bestaat tussen gehandicapte personen die gehuwd zijn en de gehandicapten die niet gehuwd zijn. Het inkomen van de partner die samenwoont (of gehuwd is) met de gehandicapte persoon wordt mee in rekening genomen bij de berekening van de tegemoetkomingen. Loskoppeling van de integratietegemoetkoming van het inkomen van de partner is noodzakelijk. Men mag financieel geen nadeel ondervinden wanneer alleen woont, samenwoont of huwt. De gehandicapte persoon blijft zijn kosten behouden, de graad van zelfredzaamheid zal niet veranderen en de meerkosten blijft men behouden, of men nu samenwoont of niet, of men nu gehuwd is of niet. Personen met een handicap die een integratietegemoetkoming ontvangen hebben deze vooral nodig om hun extra kosten te dekken. Gehandicapten hebben het recht, zoals elke andere burger, op een waardige bestaanszekerheid. Deze tegemoetkomingen moeten dienen ter vervanging of ter aanvulling van het inkomen van een gehandicapt persoon die niet in staat is, wegens zijn of haar handicap, een voldoende inkomen te verwerven. Alsook een tegemoetkoming tengevolge van de vermindering van de zelfredzaamheid. De integratietegemoetkoming is geen inkomensmaatregel ter bestrijding van armoede, maar een billijke vergoeding aan mensen met een handicap ter compensatie van de meeruitgaven voor hun handicap.